Inkasso i Frankrike

Har ditt företag en fransk kund som inte betalar din faktura? Franska företag är generellt sett dåliga på att betala sina räkningar i tid, trots att landets ekonomi varit förhållandevis stabil under finanskrisen. Den franska ekonomin utgörs främst av mindre och medelstora företag. Om din kund är ett av dem kommer det att vara svårare att hitta information om dem, vilket gör det svårare att driva in din frodran. Våra franska advokater har vad som krävs för att få din kund att betala.

Vad du kan göra när din franska kund inte betalar

 • Ju tidigare du agerar, desto mer seriöst kommer din kund att betrakta dig;
 • En påminnelse per telefon är ofta mer effektiv än ett skriftligt krav;
 • Har inte din påminnelse per telefon givit något resultat? Skicka då ett formellt kravbrev;
 • Ett kravbrev kan skickas genom den ordinarie postgången eller som rekommenderat brev;

Läs mer

 • En påminnelse till en fransk kund ska i regel innehålla:
  • Ett krav på betalning;
  • En sista betalningsdag;
  • Kundens förpliktelser;
  • En varning om att rättsliga åtgärder kan komma att vidtas vid underlåten betalning.
 • Betalningsfristen i Frankrike är i regel 7 dagar;
 • Ange i påminnelsen vad din fordran har sin grund i;
 • Ange i påminnelsen att fordringen kommer att överlämnas till inkasso på kundens bekostnad om betalning inte sker;
 • Fransmännen har respekt för advokater som kräver betalning från dem.

Inkasso i Frankrike

Inkasso i Frankrike

 • Våra franska advokater kan lagstiftningen

Våra franska advokater har gedigen erfarenhet av och kunskap om regelverk och lagstiftning i Frankrike. De har därtill mycket god kunskap om affärsseder och betalningskultur. Det gör det lättare för oss att snabbt driva in din fordran.

 • Inkasso på franska

Våra advokater pratar både ditt språk och franska flytande, vilket innebär att det inte kommer att finnas några språkliga hinder för att driva in din fordran.

Ladda upp ditt krav

 • Kundanpassad inkasso

Vi bedriver inkasso på ett sätt som är anpassat för dina behov. Våra råd är unika för de förutsättningar som gäller i just ditt ärende.

 • Inkasso för ditt bästa

Vi ger dig alltid vår uppriktiga uppfattning om sannolikheten att lyckas driva in din fordran. Vi sätter dina intressen främst. Vi kommer därför att beskriva vilka åtgärder som kan vidtas mot din kund. Vi ger dig samtidigt råd om vad vi anser vara bäst i just ditt fall.

Så här fungerar inkasso i Frankrike

Inkassoprocessen i Frankrike delas in i två steg. Vi försöker alltid att driva in din fordran utan att vidta rättsliga åtgärder i domstol. Om din kund ändå inte betalar kommer vi att vidta de rättsliga åtgärder som behövs, vilket ofta sker i domstol. Vi kan hjälpa dig i båda fallen. I Frankrike löses de flesta krav i det första steget, det vill säga utan rättsliga åtgärder i domstol.

1. Inkasso utan domstols medverkan

Vi försöker alltid att driva in din fordran utan att vidta rättsliga åtgärder i domstol, eftersom att det kan bli dyrt. Vi kommer att ta kontakt med din kund och kräva betalning. I detta skede kan följande åtgärder vidtas:

 • Skriftliga kravbrev och telefonsamtal: Vi skickar ett skriftligt kravbrev och kontaktar din kund per telefon. Vi kräver att din kund ska betala din fordran tillsammans med ränta och inkassokostnader inom ett par dagar;
 • Hot om rättsliga åtgärder: Fransmännen har respekt för advokater. Ett hot om att vidta rättsliga åtgärder kan vara tillräckligt för att få din kund att betala;
 • Ingå en förlikning: De franska domstolarna kräver att du försöker lösa tvisten med din kund innan domstolsförhandlingar kan komma i fråga. I de flesta fall kommer vi därför börja med att försöka lösa tvisten på frivillig väg med din kund, innan mer långtgående rättsliga åtgärder vidtas;
 • Anlita en fogde: En fransk fogde kan besöka din kund med ett kravbrev, där det framgår att din fordran ska betalas omedelbart. Fogden kommer också att undersöka varför kunden inte har betalat och om det finns några andra tänkbara fordringsägare;
 • Frysning av tillgångar: Domstolen kan på begäran frysa din kunds tillgångar. Det innebär att kunden inte har tillgång till den egendom som beslutet omfattar. Beslutet är endast interimistiskt, vilket innebär att det inte är slutligt. Beslutet kommer att kvarstå till dess domstolen har avkunnat dom i tvisten eller i övrigt fattat ett slutligt belut. Med anledning av att det ofta tar lång tid för domstolen att göra detta fungerar detta tillvägagångssätt bra, då det säkerställer att kunden inte kan göra sig av med sina tillgångar. Om din begäran om frysning beviljas är du som fordringsägare skyldig att väcka talan mot din kund inom trettio dagar. Om du inte gör det kommer beslutet om frysning upphöra att gälla.

2. Inkassoåtgärder i domstol

Om din kund vägrar att betala kan vi överväga att vidta rättsliga åtgärder. Det gör vi endast efter att ha diskuterat det med dig. Vi berättar alltid i förväg vad kostnaderna kan uppgå till, och vi vidtar inga åtgärder utan att först ha inhämtat ditt samtycke. I Frankrike kan flera olika åtgärder vidtas för att driva in en fordran. De viktigaste beskrivs här nedan:

 • Betalningsföreläggande (“Injonction de payer”): Om din fordran inte är bestridd, dvs. när ingen invändning har framförts mot den, kan våra franska advokater ansöka om betalningsföreläggande. Detta är förhållandevis billigt, och det är ett snabbt sätt att få betalt. Våra franska advokater kommer i domstolen att kräva att kunden förpliktas betala omedelbart. Om kunden gör invändningar mot detta kommer en mer omfattande domstolsprövning att ske;
 • Förenklat förfarande: Om din kund invänder mot fordringen är den bestridd. När din fordran uppgår till ett stort belopp eller när fordringen har blivit bestridd, och kunden inte kan presentera starka skäl för sin betalningsvägran, brukar vi rekommendera att inleda ett förenklat förfarande (procedure de référé). Våra franska advokater kommer då att lägga fram argument till stöd för varför din kund är skyldig att betala. Det här sker via en fogdes försorg. Om din kund medger att det har skett ett misstag alternativt när argumenten inte kan bemötas kommer domstolen att fatta ett snabbt beslut utan vidare förhandlingar. Om domstolen däremot finner att det finns fog for kundens invändningar behöver ett civilrättsligt förfarande inledas;
 • Civilrättsligt domstolsförfarande (“Procédure au fond”): I mer komplicerade tvister behöver ett civilrättsligt domstolsförfarande inledas. I den här typen av processer är det viktigt att agera snabbt. Du som fordringsägare behöver inte närvara vid förhandlingarna. Hela processen sköts av den advokat som företräder dig som fordringsägare.
 • Ogiltig check: För det fall du har tagit emot en check där det saknas disponibla medel på kontot kan fogden hjälpa dig med att skaffa en verkställbar exekutionstitel. Våra advokater kan omedelbart använda denna för verkställighet mot din kund;
 • Europeiskt betalningsföreläggande: Under vissa förutsättningar kan ett europeiskt betalningsföreläggande utfärdas. Så är fallet om fordringen inte har bestridits och parterna i avtalet har sina säten i länder som är med i EU. Vi kan ge dig närmare råd om hur ett europeiskt betalningsföreläggande kan användas i just ditt fall.
 • Ett europeiskt betalningsföreläggande kräver i de flesta länder att du som fordringsägare fyller i en blankett och skickar den till domstolen. Domstolen kommer då att utfärda ett föreläggande. Din kund har då 30 dagar på sig att bestrida kravet. Om något svar inte har inkommit inom trettiodagarsperioden kommer domstolen att meddela utslag. Utslaget kan användas för verkställighet i alla medlemsstater i EU utom Danmark. Ett europeiskt betalningsföreläggande är inte lämpligt för bestridda fordringar, dvs. när din kund har framfört en eller flera anledningar för sin betalningsvägran. Fördelen med detta förfarande är dock att det går snabbt till förhållandevis låga kostnader (en del medlemsstater tar inte ut någon kostnad alls). Nackdelen är att du behöver inleda ett domstolsförfarande om din kund bestrider föreläggandet. Detta under förutsättning att du fortfarande vill driva ditt krav vidare.