Inkasso i Grekland

Har ditt företag en grekisk kund som inte betalar din faktura? Det är vanligt förekommande i Grekland att fakturor inte betalas i tid. De senaste åren har Grekland genomgått omvälvande ekonomiska förändringar. Med anledning av att de grekiska bankerna har belagts med olika typer av restriktioner är det sannolikt att detta påverkar din kunds förmåga att betala i tid. Våra grekiska advokater har vad som krävs för att förmå din kund att betala.

Vad du kan göra när din grekiska kund inte betalar:

 • Ring din kund och fråga varför betalning inte har skett;
 • Tänk på att ett fleral utskickade kravbrev kan äventyra fortsatta affärer;
 • Skicka en påminnelse som tydligt visar vilka fakturor som behöver betalas;
 • Ange en betalningsfrist på 7 till 15 dagar i påminnelsen;

Läs mer

 • Muntliga överenskommelser är vanliga i Grekland;
 • Villkor måste vara tydligt uttalade och bör helst vara skriftliga och undertecknade;

Inkasso i Grekland

Inkasso i Grekland

 • Våra grekiska advokater kan lagstiftningen

Våra grekiska advokater har gedigen erfarenhet av och kunskap om regelverk och lagstiftning i Grekland. De har därtill mycket god kunskap om affärsseder och betalningskultur. Det gör det lättare för oss att snabbt driva in din fordran.

 • Inkasso på grekiska

Våra advokater pratar både ditt språk och grekiska flytande, vilket innebär att det inte kommer att finnas några språkliga hinder för att driva in din fordran.

Ladda upp ditt krav

 • Kundanpassad inkasso

Vi bedriver inkasso på ett sätt som är anpassat för dina behov. Våra råd är unika för de förutsättningar som gäller i just ditt ärende.

 • Inkasso för ditt bästa

Vi ger dig alltid vår uppriktiga uppfattning om sannolikheten att lyckas driva in din fordran. Vi sätter dina intressen främst. Vi kommer därför att beskriva vilka åtgärder som kan vidtas mot din kund. Vi ger dig samtidigt råd om vad vi anser vara bäst i just ditt fall.

Så här fungerar inkasso i Grekland

Inkassoprocessen i Grekland delas in i två steg. Vi försöker alltid att driva in din fordran utan att vidta rättsliga åtgärder i domstol. Om din kund ändå inte betalar kommer vi att vidta de rättsliga åtgärder som behövs, vilket ofta sker i domstol. Vi kan hjälpa dig i båda fallen. I Grekland löses de flesta krav i det första steget, det vill säga utan rättsliga åtgärder i domstol.

1. Inkasso utan domstols medverkan

Vi försöker alltid att driva in din fordran utan vidta rättsliga åtgärder i domstol, eftersom att det kan bli dyrt. Vi kommer att ta kontakt med din kund och kräva betalning. I detta skede kan följande åtgärder vidtas:

 • Skriftliga kravbrev och telefonsamtal: Vi skickar ett skriftligt kravbrev och kontaktar din kund per telefon. Vi kräver att din kund ska betala din fordan tillsammans med ränta och inkassokostnader inom ett par dagar;
 • Förlikning: I Grekland är det ofta effektivt att ingå en förlikning. Det är viktigt att förstå din grekiska handelspartner för att ha framgång i förhandlingarna.
 • Hot om rättsliga åtgärder: Hot om att vidta rättsliga åtgärder i domstol övertygar ofta en grekisk kund att betala. Grekerna gör i regel allt de kan för att undvika domstolsförhandlingar.

2. Inkassoåtgärder i domstol

Om din kund vägrar att betala kan vi överväga att vidta rättsliga åtgärder. Det gör vi endast efter att ha diskuterat det med dig. Vi berättar alltid i förväg vad kostnaderna kan uppgå till, och vi vidtar inga åtgärder utan att först ha inhämtat ditt samtycke. I Grekland kan flera olika åtgärder vidtas för att driva in en fordran. De viktigaste beskrivs här nedan:

 • Betalningsföreläggande (“Diatagi Pliromis”): Om din fordan inte har blivit bestridd, dvs. när kunden inte har framfört några invändningar, kan en ansökan om betalningsföreläggande upprättas. Den här processen leder till en exekutionstitel relativt snabbt. När domstolen har fattat sitt beslut kommer våra advokater att vidta de åtgärder som krävs för att verkställa beslutet. Ett exempel på åtgärder kan vara utmätning av ett bankkonto.
 • Civilrättsligt domstolsförfarande (“Agogi”): Om din fordan är bestridd, dvs. när kunden framfört invändningar mot betalningsskyldighet), kan våra advokater utfärda ett anspråk i domstol (“Agogi”) mot kunden. Båda parter kommer då att behöva presentera sina ståndpunkter. Ibland kommer domstolen att avgöra tvisten utan förhandling, medan det under vissa förutsättningar kan behövas en förhandling. Beroende på omständigheterna i ditt fall kommer våra advokater att avgöra vilka åtgärder som är mest lämpliga;
 • Interimistiska åtgärder (“Asfalistika Metra”): I vissa situationer är det särskilt viktigt att agera snabbt, exempelvis när det finns en risk för att kundens tillgångar göms eller förstörs. Under sådana förutsättningar kan interimistiska åtgärder vidtas, vilket på grekiska kallas för “Asfalistika Metra”. Denna åtgärd skyddar tillfälligt dina rättigheter, exempelvis i form av frysning av tillgångar. För att upprätthålla skyddet är det nödvändigt att väcka talan mot kunden inom en viss tid. Annars kommer det interimistiska beslutet upphöra att gälla.
 • Europeiskt betalningsföreläggande: Under vissa förutsättningar kan ett europeiskt betalningsföreläggande utfärdas. Så är fallet om fordringen inte har bestridits och parterna i avtalet har sina säten i länder som är med i EU. Vi kan ge dig närmare råd om hur ett europeiskt betalningsföreläggande kan användas i just ditt fall.
 • Ett europeiskt betalningsföreläggande kräver i de flesta länder att du som fordringsägare fyller i en blankett och skickar den till domstolen. Domstolen kommer då att utfärda ett föreläggande. Din kund har då 30 dagar på sig att bestrida kravet. Om något svar inte har inkommit inom trettiodagarsperioden kommer domstolen att meddela utslag. Utslaget kan användas för verkställighet i alla medlemsstater i EU utom Danmark. Ett europeiskt betalningsföreläggande är inte lämpligt för bestridda fordringar, dvs. när din kund har framfört en eller flera anledningar för sin betalningsvägran. Fördelen med detta förfarande är dock att det går snabbt till förhållandevis låga kostnader (en del medlemsstater tar inte ut någon kostnad alls). Nackdelen är att du behöver inleda ett domstolsförfarande om din kund bestrider föreläggandet. Detta under förutsättning att du fortfarande vill driva ditt krav vidare.