Inkasso i Italien

Om du gör affärer i Italien är det sannolikt att du gör det med ett familjeägt företag. De flesta företagen i Italien är familjeägda och har funnits i flera generationer. I Italien är det viktigt att upprätthålla relationen med långvariga handelspartners. Jämfört med många andra länder i Europa har Italien relativt långa betalningsfrister. Har du en italiensk kund som inte betalar din faktura? Det italienska rättssystemet är generellt sett gäldenärsvänligt, vilket innebär att du som fordringsägare behöver lägga ned särskild omsorg för att tillvarata din rätt. Våra italienska advokater har ett kontor i Rom, varifrån vi kan göra vårt yttersta för att hjälpa dig att driva in din fordran.

Vad du kan göra när din italienska kund inte betalar:

 • Skicka genast en påminnelse;
 • Ange i påminnelsen vad din fordran har sin grund i;
 • Ange i påminnelsen att fordringen kommer att överlämnas till inkasso på kundens bekostnad om betalning inte sker;
 • Agera snabbt för att öka sannolikheten att få betalt.

Inkasso i Italien

Inkasso i Italien

 • Våra italienska advokater kan lagstiftningen

Våra italienska advokater har gedigen erfarenhet av och kunskap om regelverk och lagstiftning i Italien. De har därtill mycket god kunskap om affärsseder och betalningskultur. Det gör det lättare för oss att driva in din fordran snabbt.

 • Inkasso på italienska

Våra advokater pratar både ditt språk och italienska flytande, vilket innebär att det inte kommer att finnas några språkliga hinder för att driva in din fordran.

Ladda upp ditt krav

 • Kundanpassad inkasso

Vi bedriver inkasso på ett sätt som är anpassat för dina behov. Våra råd är unika för de förutsättningar som gäller i just ditt ärende.

 • Inkasso för ditt bästa

Vi ger dig alltid vår uppriktiga uppfattning om sannolikheten att lyckas driva in din fordran. Vi sätter dina intressen främst. Vi kommer därför att beskriva vilka åtgärder som kan vidtas mot din kund. Vi ger dig samtidigt råd om vad vi anser vara bäst i just ditt fall.

Så här fungerar inkasso i Italien

Inkassoprocessen i Italien delas in i två steg. Vi försöker alltid att driva in din fordran utan att vidta rättsliga åtgärder i domstol. Om din kund ändå inte betalar kommer vi att vidta de rättsliga åtgärder som behövs, vilket ofta sker i domstol. Vi kan hjälpa dig i båda fallen. I Italien löses de flesta krav i det första steget, det vill säga utan rättsliga åtgärder i domstol.

1. Inkasso utan domstols medverkan

Vi försöker alltid att driva in din fordran utan att vidta rättsliga åtgärder i domstol, eftersom att det kan bli dyrt. Vi kommer att ta kontakt med din kund och kräva betalning. I detta skede kan följande åtgärder vidtas:

 • Skriftliga kravbrev och telefonsamtal: Vi skickar ett skriftligt kravbrev och kontaktar din kund per telefon. Vi kräver att din kund ska betala din fordan tillsammans med ränta och inkassokostnader ska betalas inom ett par dagar.
 • Upprätta en avbetalningsplan: Det är ofta rekommendabelt att upprätta en avbetalningsplan tillsammans med kunden. När din kund har skrivit under den har skulden erkänts. Detta kan vara av stor betydelse i en senare process. När du avser att upprätta en avbetalningslan är det viktigt att anlita en italiensk advokat som behärskar språket och som kan hälpa dig att förhandla på italienskt vis;
 • Hot om rättsliga åtgärder: Hot om att vidta rättsliga åtgärder i domstol övertygar ofta en italiensk kund att betala. Italienarna vill inte riskera att bli indragna i rättsprocesser.

2. Inkassoåtgärder i domstol

Om din kund vägrar att betala kan vi överväga att vidta rättsliga åtgärder. Det gör vi endast efter att ha diskuterat det med dig. Vi berättar alltid i förväg vad kostnaderna kan uppgå till, och vi vidtar inga åtgärder utan att först ha inhämtat ditt samtycke. I Italien kan flera olika åtgärder vidtas för att driva in en fordran. De viktigaste beskrivs här nedan:

 • Betalningsföreläggande (“Ingiunzione di pagamento”): Det italienska sättet att utfärda ett betalningsföreläggande på sker mellan fordringsägaren och domstolen, dvs. utan kundens medverkan. Den här processen möjliggör för dig som fordringsägare att begära att en verkställbar dom ska utfärdas. Det här beslutet gäller endast tillfälligt. Din kund får endast 40 dagar på sig att inkomma med svaromål på din begäran. Om din kund bestrider fordringen behöver ett civilrättsligt förfarande inledas;
 • Civilrättsligt förfarande (“Processo ordinario di cognizione”): Om din kund har upprättat ett svaromål mot din ansökan om betalningsföreläggande alternativt om din fordran har blivit bestridd behöver ett civilrättsligt förfarande inledas. Det förutsätter att din fordan är riktig och att du kan visa det. Domstolen kommer att bestämma datum för flera förhandlingar. Det kan vara så att vittnen behövs för att bevisa att ditt krav är riktigt. Den här processen kan ofta ta längre tid än ett år i anspråk.
 • Europeiskt betalningsföreläggande: Under vissa förutsättningar kan ett europeiskt betalningsföreläggande utfärdas. Så är fallet om fordringen inte har bestridits och parterna i avtalet har sina säten i länder som är med i EU. Vi kan ge dig närmare råd om hur ett europeiskt betalningsföreläggande kan användas i just ditt fall.
 • • Ett europeiskt betalningsföreläggande kräver i de flesta länder att du som fordringsägare fyller i en blankett och skickar den till domstolen. Domstolen kommer då att utfärda ett föreläggande. Din kund har då 30 dagar på sig att bestrida kravet. Om något svar inte har inkommit inom trettiodagarsperioden kommer domstolen att meddela utslag. Utslaget kan användas för verkställighet i alla medlemsstater i EU utom Danmark. Ett europeiskt betalningsföreläggande är inte lämpligt för bestridda fordringar, dvs. när din kund har framfört en eller flera anledningar för sin betalningsvägran. Fördelen med detta förfarande är dock att det går snabbt till förhållandevis låga kostnader (en del medlemsstater tar inte ut någon kostnad alls). Nackdelen är att du behöver inleda ett domstolsförfarande om din kund bestrider föreläggandet. Detta under förutsättning att du fortfarande vill driva ditt krav vidare.