Inkasso i Nederländerna

Har du en kund i Nederländerna som inte betalar din faktura? Generellt sett är betalningsviljan bättre i Nederländerna än i många andra europeiska länder. En tredjedel av alla fakturor betalas för sent, trots att nederländska företag på senare år blivit bättre på att betala i tid. Inkasso i Nederländerna är ofta komplicerad. Det gäller särskilt om du inte är bekant med de handels- och sedvanor som din kund är van vid. Vår verksamhet grundades i Nederländerna och våra advokater kan sägas ha etablerat inkasso som verksamhet i Nederländerna. Vi har lyckats driva in fordringar i Nederländerna i mer än 60 år. Vi kommer göra vad vi kan från våra två kontor här i Nederländerna för att driva in din fordran.

Vad du kan göra när din nederländska kund inte betalar:

 • Ring genast kunden och fråga varför betalning inte har skett;
 • Skicka en skriftlig påminnelse om du inte får något svar;
 • Ange i påminnelsen när kunden senast ska betala;
 • Du kan skicka ett kravbrev via e-mail om du brukar kommunicera digitalt med din kund;
 • Ange att fordringen kommer att överlämnas till inkasso om betalning inte sker i tid, och att kunden kommer att få betala kostnaderna som uppstår.

Inkasso i Nederländerna

Inkasso i Nederländerna

 • Våra nederländska advokater kan lagstiftningen

Våra nederländska advokater har gedigen erfarenhet av och kunskap om regelverk och lagstiftning i Nederländerna. De har därtill mycket god kunskap om affärsseder och betalningskultur. Det gör det lättare för oss att snabbt driva in din fordran.

 • Inkasso på nederländska

Våra advokater pratar bade ditt språk och nederländska flytande, vilket innebär att det inte kommer att finnas några språkliga hinder för att driva in din fordran.

Ladda upp ditt krav

 • Kundanpassad inkasso

Vi bedriver inkasso på ett sätt som är anpassat för dina behov. Våra råd är unika för de förutsättningar som gäller i just ditt ärende.

 • Inkasso för ditt bästa

Vi ger dig alltid vår uppriktiga uppfattning om sannolikheten att lyckas driva in din fordran. Vi sätter dina intressen främst. Vi kommer därför att beskriva vilka åtgärder som kan vidtas mot din kund. Vi ger dig samtidigt råd om vad vi anser vara bäst i just ditt fall.

Så här fungerar inkasso i Nederländerna

Inkassoprocessen i Nederländerna delas in i två steg. Vi försöker alltid att driva in din fordran utan att vidta rättsliga åtgärder i domstol. Om din kund ändå inte betalar kommer vi att vidta de rättsliga åtgärder som behövs, vilket ofta sker i domstol. Vi kan hjälpa dig i båda fallen. I Nederländerna löses de flesta krav i det första steget, det vill säga utan rättsliga åtgärder i domstol.

1. Inkasso utan domstols medverkan

Vi försöker alltid att driva in din fordran utan att vidta rättsliga åtgärder i domstol, eftersom att det kan bli dyrt. Vi kommer att ta kontakt med din kund och kräva betalning. I detta skede kan följande åtgärder vidtas:

 • Skriftliga kravbrev och telefonsamtal: Vi skickar ett skriftligt kravbrev och kontaktar din kund per telefon. Vi kräver att din kund ska betala din fordan tillsammans med ränta och inkassokostnader inom ett par dagar;
 • Upprätta en avbetalningsplan: Ibland kan det vara klokt att tillsammans med din kund komma överens om en avbetalningsplan. Om din kund inte går med på detta är det inte möjligt att diskutera huruvida kravet är riktigt eller inte. Om kunden däremot godkänner avbetalningsplanen innebär det att din fordran har erkänts.
 • Hot om rättsliga åtgärder: Hot om att vidta rättsliga åtgärder i domstol övertygar ofta en nederländsk kund att betala. Nederländarna vill inte riskera att bli indragna i rättsprocesser.
 • Ansökan om försättande i konkurs: Det mest effektiva sättet att driva in fordringar på i Nederländerna är att hota med att upprätta en ansökan om konkurs. Förfarandet är snabbt och billigt samtidigt som det sätter press på din kund.

2. Inkassoåtgärder i domstol

Om din kund vägrar att betala kan vi överväga att vidta rättsliga åtgärder. Det gör vi endast efter att ha diskuterat det med dig. Vi berättar alltid i förväg vad kostnaderna kan uppgå till, och vi vidtar inga åtgärder utan att först ha inhämtat ditt samtycke. I Nederländerna kan flera olika åtgärder vidtas för att driva in en fordran. De viktigaste beskrivs här nedan:

 • Inled ett konkursförfarande (“Faillissementsaanvraag”): Ett konkursförfarande kan inledas om det finns en obestridd fordran. Konkursförfaranden är snabba– ett sammanträde ska ske i domstolen inom tre veckor. Under sammanträdet kommer domstolen att avgöra om kunden ska försättas i konkurs eller inte. Det huvudsakliga syftet med förfarandet är emellertid inte att försätta kunden i konkurs, utan att sätta press på kunden att faktiskt betala din fordran. Många kunder vill betala snabbt. Om kunden faktiskt saknar betalningsförmåga kan han eller hon emellertid försättas i konkurs. För det fall det händer kommer fordringsägarna oftast bli besvikna, eftersom kundens alla tillgångar då kommer att fördelas jämnt mellan fordringsägarna. Det leder i regel till att full betalning uteblir.
 • Civilrättsligt förfarande: Det är möjligt att inleda ett domstolsförfarande för såväl bestridda som icke bestridda fordringar. Detta innebär att kunden dras in i ett rättegångsförfarande. Domstolen kan förplikta din kund att betala. I den här typen av processer kan bevis för fordringen läggas fram. Domstolen kommer ofta att försöka få fordringsägaren och kunden att ingå en förlikning. En nackdel med domstolsförfaranden är att de ofta tar lång tid. I genomsnitt tar ett förfarande mellan sex och tolv månader i Nederländerna. Om tvisten är komplicerad kan förfarandet ta ännu längre tid, uppskattningsvis mellan ett och två år. Om avgörandet överklagas kan det ta ytterligare tid.
 • Europeiskt betalningsföreläggande: Under vissa förutsättningar kan ett europeiskt betalningsföreläggande utfärdas. Så är fallet om fordringen inte har bestridits och parterna i avtalet har sina säten i länder som är med i EU. Vi kan ge dig närmare råd om hur ett europeiskt betalningsföreläggande kan användas i just ditt fall.
 • Ett europeiskt betalningsföreläggande kräver i de flesta länder att du som fordringsägare fyller i en blankett och skickar den till domstolen. Domstolen kommer då att utfärda ett föreläggande. Din kund har då 30 dagar på sig att bestrida kravet. Om något svar inte har inkommit inom trettiodagarsperioden kommer domstolen att meddela utslag. Utslaget kan användas för verkställighet i alla medlemsstater i EU utom Danmark. Ett europeiskt betalningsföreläggande är inte lämpligt för bestridda fordringar, dvs. när din kund har framfört en eller flera anledningar för sin betalningsvägran. Fördelen med detta förfarande är dock att det går snabbt till förhållandevis låga kostnader (en del medlemsstater tar inte ut någon kostnad alls). Nackdelen är att du behöver inleda ett domstolsförfarande om din kund bestrider föreläggandet. Detta under förutsättning att du fortfarande vill driva ditt krav vidare.