Inkasso i Rumänien

Har ditt företag en kund i Rumänien som inte betalar dina fakturor? Det faktum att dokument ofta behöver vara undertecknade och försedda med sigill kan ofta leda till problem med betalningar i Rumänien. Det är viktigt att säkerställa att alla avtal och överenskommelser med din rumänska kund är skriftliga. Våra rumänska advokater har vad som krävs för att förmå din kund att betala.

Vad du kan göra när din rumänska kund inte betalar:

 • Skicka genast en påminnelse, även om det inte är något krav i Rumänien;
 • Ange i påminnelsen att fordringen kommer att överlämnas till inkasso vid utebliven betalning;
 • Betalningsfristen i Rumänien är i regel mellan 15 och 30 dagar;
 • Informera alltid kunden om att du kan komma att vidta rättsliga åtgärder om betalning inte sker. Ange även att kunden kan komma att bli skyldig att ersätta uppkomna inkassokostnader;

Läs mer

 • Glöm inte att skicka dokument och annan korrespondens som rekommenderat brev. I Rumänien är det viktigt att det finns tydliga bevis på alla överenskommelser som du har ingått med din kund.

Inkasso i Rumänien

Inkasso i Rumänien

 • Våra rumänska advokater kan lagstiftningen

Våra rumänska advokater har gedigen erfarenhet av och kunskap om regelverk och lagstiftning i Rumänien. De har därtill mycket god kunskap om affärsseder och betalningskultur. Det gör det lättare för oss att snabbt driva in din fordran.

 • Inkasso på rumänska

Våra advokater pratar både ditt språk och rumänska flytande, vilket innebär att det inte kommer att finnas några språkliga hinder för att driva in din fordran.

Ladda upp ditt krav

 • Kundanpassad inkasso

Vi bedriver inkasso på ett sätt som är anpassat för dina behov. Våra råd är unika för de förutsättningar som gäller i just ditt ärende.

 • Inkasso för ditt bästa

Vi ger dig alltid vår uppriktiga uppfattning om sannolikheten att lyckas driva in din fordran. Vi sätter dina intressen främst. Vi kommer därför att beskriva vilka åtgärder som kan tas mot din kund. Vi ger dig samtidigt råd om vad vi anser vara bäst i just ditt fall.

Så här fungerar inkasso i Rumänien

Inkassoprocessen i Rumänien delas in i två steg. Vi försöker alltid att driva in din fordran utan att vidta rättsliga åtgärder i domstol. Om din kund ändå inte betalar kommer vi att vidta de rättsliga åtgärder som behövs, vilket ofta sker i domstol. Vi kan hjälpa dig i båda fallen. I Rumänien löses de flesta krav i det första steget, det vill säga utan rättsliga åtgärder i domstol.

1. Inkasso utan domstols medverkan

Vi försöker alltid att driva in din fordran utan vidta rättsliga åtgärder i domstol, eftersom att det kan bli dyrt. Vi kommer att ta kontakt med din kund och kräva betalning. I detta skede kan följande åtgärder vidtas:

 • Skriftliga kravbrev och telefonsamtal: Vi skickar ett skriftligt kravbrev och kontaktar din kund per telefon. Vi kräver att din kund ska betala din fordan tillsammans med ränta och inkassokostnader inom ett par dagar;
 • Ansök om utmätning: Om din kund inte har betalat din fordran kan du ansöka om utmätning av kundens tillgångar. Detta är endast möjligt om ett domstolsförfarande har inletts. Du har under samma förutsättningar möjlighet att utmäta tillgångar som din kund har fått från tredjeman.
 • Hot om rättsliga åtgärder: Hot om att vidta rättsliga åtgärder i domstol övertygar ofta en rumänsk kund att betala.

2. Inkassoåtgärder i domstol

Om din kund vägrar att betala kan vi överväga att vidta rättsliga åtgärder. Det gör vi endast efter att ha diskuterat det med dig. Vi berättar alltid i förväg vad kostnaderna kan uppgå till, och vi vidtar inga åtgärder utan att först ha inhämtat ditt samtycke. I rumänska domstolar kan liknande fall få helt olika utgångar. Giltigheten av överenskommelser som ingåtts per mail kan också bedömas olika av domstolarna. Våra rumänska advokater har kunskapen och erfarenheten som behövs för att hjälpa dig att driva in din fordran. Vi kan vidta nedanstående åtgärder:

 • Småmålsförfarande (“Procedura privind cereri cu valoare redusă”): Du kan vidta den här åtgärden utan att anlita en advokat, även om vi avråder från det. Ett småmålsförfarande kan inledas om kapitalbeloppet inte överstiger 10 000 RON (ungefär € 2 200). Du behöver fylla i en blankett med information om ditt krav och skicka den till domstolen. Din kund kommer att få en blankett där denne ska motivera sitt ställningstagande till kravet. I genomsnitt tar det 90 dagar för domstolen att fatta ett beslut. Utöver skriftliga bevis kan domstolen även beakta andra former av bevis, såsom vittnen och externa experter. Ett krav för att ett småmålsförfarande ska kunna inledas är att kostnaderna inte är oproportionerliga i förhållande till fordringens storlek.
 • Ansökan om betalningsföreläggande (“Procedura somaţiei de platā”): För en domstolsavgift på endast 40 euro kan du, tillsammans med en advokat, upprätta en ansökan om betalningsföreläggande som ska skickas till domstolen. Detta är det mest effektiva sättet att få en exekutonstitel inom tre månader. Det finns inga beloppsbegränsningar för den här typen av förfaranden.
 • Civilrättsligt domstolsförfarande: Om avtalet som din fordran grundar sig på inte finns i skriftlig form är det inte möjligt att påbörja vare sig ett småmålsförfarande eller upprätta en ansökan om betalningsföreläggande. Det som återstår då är att inleda ett civilrättsligt domstolsförfarande. Våra rumänska advokater kan ge dig råd om hur du bör agera.
 • Europeiskt betalningsföreläggande: Under vissa förutsättningar kan ett europeiskt betalningsföreläggande utfärdas. Så är fallet om fordringen inte har bestridits och parterna i avtalet har sina säten i länder som är med i EU. Vi kan ge dig närmare råd om hur ett europeiskt betalningsföreläggande kan användas i just ditt fall.
 • Ett europeiskt betalningsföreläggande kräver i de flesta länder att du som fordringsägare fyller i en blankett och skickar den till domstolen. Domstolen kommer då att utfärda ett föreläggande. Din kund har då 30 dagar på sig att bestrida kravet. Om något svar inte har inkommit inom trettiodagarsperioden kommer domstolen att meddela utslag. Utslaget kan användas för verkställighet i alla medlemsstater i EU utom Danmark. Ett europeiskt betalningsföreläggande är inte lämpligt för bestridda fordringar, dvs. när din kund har framfört en eller flera anledningar för sin betalningsvägran. Fördelen med detta förfarande är dock att det går snabbt till förhållandevis låga kostnader (en del medlemsstater tar inte ut någon kostnad alls). Nackdelen är att du behöver inleda ett domstolsförfarande om din kund bestrider föreläggandet. Detta under förutsättning att du fortfarande vill driva ditt krav vidare.