Inkasso i Spanien

Betalar inte din spanska kund dina fakturor? I Europa är spanjorerna kända för sin avslappnade inställning till tidsenliga betalningar. Spanska kunder känner i regel ingen press att betala fakturor i tid. Till och med den spanska regeringen är känd för att betala för sent. Spanska företag har ofta långa betalningsfrister i jämförelse med företag i andra europeiska länder. Om du vill vidta rättsliga åtgärder mot ett spanskt företag bör du vara medveten om att lagstiftningen är gäldenärsvänlig. Det innebär att du som fordringsägare måste lägga särskilda resurser på att få betalt för din fordran. Våra spanska advokater har var som krävs för att förmå din kund att betala. Vi har ett kontor i Barcelona, vilket innebär att vi snabbt och effektivt kan hjälpa dig att driva in din fordran.

Vad du kan göra när din spanska kund inte betalar:

 • Ring din kund och fråga varför betalning inte har skett;
 • Kommer ni inte överens? Skicka ett kravbrev via rekommenderat brev (“burofax”);
 • Glöm inte att din kund kan försöka vinna tid genom att föreslå tvivelaktiga betalningsplaner eller motkrav. Var tydlig, rak och vänta inte för länge med att kräva betalning;
 • En betalningsfrist på tre till sju dagar är vanlig i Spanien;

Läs mer

 • Skriv i påminnelsen att du kan komma att vidta rättsliga åtgärder om betalning inte sker;
 • Glöm inte att avtal och andra överenskommelser bör vara skriftliga.

Inkasso i Spanien

Inkasso i Spanien

 • Våra spanska advokater kan lagstiftningen

Våra spanska advokater har gedigen erfarenhet av och kunskap om regelverk och lagstiftning i Spanien. De har därtill mycket god kunskap om affärsseder och betalningskultur. Det gör det lättare för oss att driva in din fordran snabbt.

 • Inkasso på spanska

Våra advokater pratar både ditt språk och spanska flytande, vilket innebär att det inte kommer att finnas några språkliga hinder för att driva in din fordran.

Ladda upp ditt krav

 • Kundanpassad inkasso

Vi bedriver inkasso på ett sätt som är anpassat för dina behov. Våra råd är unika för de förutsättningar som gäller i just ditt ärende.

 • Inkasso för ditt bästa

Vi ger dig alltid vår uppriktiga uppfattning om sannolikheten att lyckas med ditt ärende. Vi sätter dina intressen främst. Vi kommer därför att beskriva vilka åtgärder som kan vidtas mot din kund. Vi ger dig samtidigt råd om vad vi anser vara bäst i just ditt fall.

Så här fungerar inkasso i Spanien

Inkassoprocessen i Spanien delas in i två steg. Vi försöker alltid att driva in din fordran utan att vidta rättsliga åtgärder i domstol. Om din kund ändå inte betalar kommer vi att vidta de rättsliga åtgärder som behövs, vilket ofta sker i domstol. Vi kan hjälpa dig i båda fallen. I Spanien löses de flesta krav i det första steget, det vill säga utan rättsliga åtgärder i domstol.

1. Inkasso utan domstols medverkan

Vi försöker i regel alltid att driva in din fordran utan att vidta rättsliga åtgärder i domstol. Detta beror på att handläggningen i domstol ofta blir dy. Vi rkommer att kontakta din kund gällande ditt krav. I detta skede kan vi göra följande:

 • Skriftliga kravbrev och telefonsamtal: Vi skickar ett skriftligt kravbrev och kontaktar din kund per telefon. Vi kräver att din kund ska betala din fordan tillsammans med ränta och inkassokostnader inom ett par dagar;
 • Svarta listan: Våra advokater har möjlighet att registrera kunder som inte betalar sina fordringar på vad som kallas för svarta listan, “ASNEF”. Företag som finns på den listan har i regel mycket svårt att hitta nya handels- och samarbetsparters samt att upprätthålla redan befintliga relationer. Det här vill din kund i största möjliga mån undvika, vilket är ett bra påtryckningsmedel för att få betalt.

2. Inkassoåtgärder i domstol

Om din kund vägrar att betala kan vi överväga att vidta rättsliga åtgärder. Det gör vi endast efter att ha diskuterat det med dig. Vi berättar alltid i förväg vad kostnaderna kan uppgå till, och vi vidtar inga åtgärder utan att först ha inhämtat ditt samtycke. I Spanien kan flera åtgärder vidtas mot kunder som inte betalar. Beroende på vilken typ av fordran det är fråga om och vilket belopp den uppgår till kan nedanstående åtgärder vidtas:

 • Ansökan om betalningsföreläggande (“Proceso monitorio”): En ansökan om betalningsföreläggande ska skickas till domstolen, som utfärdar ett föreläggande till din kund. Kunden har då endast 20 dagar på sig att inkomma med svaromål. Kunden kan antingen betala din fordran eller upprätta ett svaromål. Om något svaromål inte inkommer kan föreläggandet leda till en dom relativt snabbt;
 • Förenklat förfarande (“Juicio verbal”) (fordringar upp till € 6 000): I ett förenklat förfarande utfärdas en stämningsansökan. Den ska skickas till domstolen, som skickar den till din kund som får möjlighet att inkomma med ett svaromål. I regel avgör domstolen ärendet på handlingarna, men parterna kan även föreslå en förhandling;
 • Civilrättsligt domstolsförfarande (“Juicio ordinario”) (fordringar över € 6000): Ett civilrättsligt förfarande för fordringar över € 6000 är omfattande och är ofta tidskrävande ( i regel mellan ett och två år). Fordringsägaren utfärdar en ansökan om stämning, vilken sedan delges kunden. Det är i regel en förhandling där omständigheterna närmare reds ut, bevis läggs fram och vittnen hörs. Därefter bestäms ett datum för huvudförhandling.
 • “Juicio cambiario”: Om ditt krav har sin grund i en ogiltig check eller växel finns särskilda förfaranden att tillgå. Domstolen kan med utgångspunkt i dessa handlingar förelägga kunden att betala inom tio dagar. Domstolen kan samtidigt frysa kundens tillgångar i väntan på betalning.
 • Europeiskt betalningsföreläggande: Under vissa förutsättningar kan ett europeiskt betalningsföreläggande utfärdas. Så är fallet om fordringen inte har bestridits och parterna i avtalet har sina säten i länder som är med i EU. Vi kan ge dig närmare råd om hur ett europeiskt betalningsföreläggande kan användas i just ditt fall.
 • Ett europeiskt betalningsföreläggande kräver i de flesta länder att du som fordringsägare fyller i en blankett och skickar den till domstolen. Domstolen kommer då att utfärda ett föreläggande. Din kund har då 30 dagar på sig att bestrida kravet. Om något svar inte har inkommit inom trettiodagarsperioden kommer domstolen att meddela utslag. Utslaget kan användas för verkställighet i alla medlemsstater i EU utom Danmark. Ett europeiskt betalningsföreläggande är inte lämpligt för bestridda fordringar, dvs. när din kund har framfört en eller flera anledningar för sin betalningsvägran. Fördelen med detta förfarande är dock att det går snabbt till förhållandevis låga kostnader (en del medlemsstater tar inte ut någon kostnad alls). Nackdelen är att du behöver inleda ett domstolsförfarande om din kund bestrider föreläggandet. Detta under förutsättning att du fortfarande vill driva ditt krav vidare.