Inkasso i Storbritannien

Har du en brittisk kund som inte betalar din faktura? Även om du förmodligen är bekant med det engelska språket kan det vara svårt att förstå hur inkasso fungerar i Storbritannien. Visste du exempelvis att det finns tre helt olika rättssystem i Storbritannien? Ett för Skottland, ett för Nordirland och ett för England och Wales. Storbritannien har ett ´Common law´ system, vilket i hög grad skiljer sig från många andra europeiska rättssystem. Det kan generellt sägas att det är vanligt att anlita inkassotjänster i ett mycket tidigt skede i Storbritannien. Britterna uppfattar advokater som mer seriösa än rena inkassobolag. Det är därför en fördel att anlita en brittisk advokat. När din kund kommer i kontakt med en advokat är det sannolikt att han eller hon känner oro, vilket ökar sannolikheten att få betalt. Våra brittiska advokater kommer att göra sitt bästa för att du ska få betalt för din fordran.

Vad du kan göra när en brittisk kund inte betalar:

 • Kontakta genast din kund och fråga varför betalning inte har skett;
 • Får du inget svar? Skicka ett kravbrev;
 • Din kund kan medvetet undvika att betala tills du anlitar en advokat, vilket är vanligt i Storbritannien;

Läs mer

Skicka ett sista kravbrev innan du överlämnar ärendet till inkasso. Det bör innehålla följande:

 • Närmare information om kravet, exempelvis typ av fordran;
 • En betalningsfrist på 7 till 21 dagar;
 • En redogörelse över åtgärder som kan komma att vidtas om din kund inte betalar din faktura i tid.

Inkasso i Storbritannien

Inkasso i Storbritannien

 • Våra brittiska advokater kan lagstiftningen

Våra brittiska advokater har gedigen erfarenhet av och kunskap om regelverk och lagstiftning i Storbritannien. De har därtill mycket god kunskap om affärsseder och betalningskultur. Det gör det lättare för oss att snabbt driva in din fordran.

 • Inkasso på engelska

Våra advokater pratar både ditt språk och engelska flytande, vilket innebär att det inte kommer att finnas några språkliga hinder för att driva in din fordran.

 • Kundanpassad inkasso

Vi bedriver inkasso på ett sätt som är anpassat för dina behov. Våra råd är unika för de förutsättningar som gäller i just ditt ärende.

 • Inkasso för ditt bästa

Vi ger dig alltid vår uppriktiga uppfattning om sannolikheten att lyckas driva in din fordran. Vi sätter dina intressen främst. Vi kommer därför att beskriva vilka åtgärder som kan vidtastas mot din kund. Vi ger dig samtidigt råd om vad vi anser vara bäst i just ditt fall.

Ladda upp ditt krav

Så här fungerar inkasso i Storbritannien

Inkassoprocessen i Storbritannien delas in i två steg. Vi försöker alltid att driva in din fordran utan att vidta rättsliga åtgärder i domstol. Om din kund ändå inte betalar kommer vi att vidta de rättsliga åtgärder som behövs, vilket ofta sker i domstol. Vi kan hjälpa dig i båda fallen. I Storbritannien löses de flesta krav i det första steget, det vill säga utan rättsliga åtgärder i domstol.

1. Inkasso utan domstols medverkan

Vi försöker i regel alltid att driva in din fordran utan att vidta rättsliga åtgärder i domstol. Detta beror på att handläggningen i domstol ofta blir dyr. Vi kommer att kontakta din kund gällande ditt krav. I detta skede kan vi göra följande:

 • Skriftliga kravbrev och telefonsamtal: Vi skickar ett skriftligt kravbrev och kontaktar din kund per telefon. Vi kräver att din kund ska betala din fordan tillsammans med ränta och inkassokostnader inom ett par dagar;
 • Ingå en förlikning: Våra advokater kommer att använda sin kunskap om affärsseder och regelverk för att finna en samförståndslösning med din kund. Detta är ett vanligt tillvägagångssätt i Storbritannien och innebär att din kund blir mer villig att betala. Detta kan också ske under domstolsförhandlingar;
 • Alternativ tvistlösning: Detta är ett billigare, snabbare och enklare sätt att lösa tvisten jämfört med ett domstolsförfarande. Ett exempel på alternativ tvistlösning är medling. På det här sättet kan båda parter snabbare avgöra vad som ska gälla, eftersom de inte behöver att vänta på att domstolen avgör tvisten. Domstolarna uppmuntrar parterna till olika former av alternativ tvistlösning. Faktum är att de ogillar situationer när en part utan anledning inte accepterar alternativa tvistlösningsmetoder. Vilken tvistlösningsmetod som passar dig bäst beror till stor del på hur villig din kund är att medverka, men även på vilken typ av avtal det är fråga om.
 • Hot om rättsliga åtgärder: Ofta kan hot om rättsliga åtgärder övertyga din brittiska kund att betala.

2. Inkassoåtgärder i domstol

Om din kund vägrar att betala kan vi överväga att vidta rättsliga åtgärder. Det gör vi endast efter att ha diskuterat det med dig. Vi berättar alltid i förväg vad kostnaderna kan uppgå till, och vi vidtar inga åtgärder utan att först ha inhämtat ditt samtycke. Vilka åtärder som är lämpliga i Storbritannien beror på var din kund har sitt säte. Här nedan följer en redogörelse över vilka åtgärder som kan vidtas i England och Wales. Vilken typ av domstol som kommer att handlägga tvisten beror på hur stort ditt anspråk är och hur komplicerat det är. Beroende på fordringen och dess storlek kan nedanstående åtgärder vidtas:

 • Betalningsföreläggande: Till skillnad från vad som gäller i många andra europeiska länder finns det inte någon nationell motsvarighet till betalningsföreläggandet i England och Wales. Ett civilrättsligt förfarande måste därför inledas.
 • Civilrättsliga domstolsförfaranden: I England och Wales delas domstolsförfaranden in i tre olika kategorier:
  • “Små fordringar”: Fordringar som inte uppgår till £ 10 000 anses vara små. De förhandlingar som sker pågår sällan lika länge som förhandlingar som avser större belopp. Ibland hålls ingen förhandling alls. En nackdel med detta förfarande är att den förlorande parten sällan behöver ersätta den vinnande parten för rättegångskostnaderna.
  • Större och okomplicerade fordringar: Den här typen av processer avser fordringar av större belopp (i regel upp till £ 25 000) men som samtidigt är okomplicerade. Förhandlingarna tar i regel längre tid än vad som gäller för “småmålen”. Domstolen beslutar i regel att delar av rättegångskostnaderna ska bäras av den förlorande parten. Det är domstolen som avgör hur stor del.
  • Större och komplicerade fordringar: Fordringar som uppgår till mer än £ 25 000 alternativt är särskilt komplicerade handläggs i en särskild typ av process. I regel tar den här processen längre tid, och den sista förhandlingen tar i regel mer än en dag. I den här typen av processer är det vanligare att domstolen förpliktar den förlorande parten att ersätta motpartens rättegångskostnader. Men även här avgör domstolen vilket belopp som är skäligt.
 • Ansökan om konkursförfarande: Till skillnad från många andra europeiska länder (däribland Nederländerna) är det vare sig snabbt eller billigt att inleda ett konkursförfarande i Storbritannien. Det är i regel den åtgärd som vidtas när alla andra åtgärder inte har lyckats. I England och Wales tar den här processen flera månader och den är relativt dyr. Det är därför av stor vikt att diskutera med våra advokater om detta är en bra lösning för dig.
 • Europeiskt betalningsföreläggande: Under vissa förutsättningar kan ett europeiskt betalningsföreläggande utfärdas. Så är fallet om fordringen inte har bestridits och parterna i avtalet har sina säten i länder som är med i EU. Vi kan ge dig närmare råd om hur ett europeiskt betalningsföreläggande kan användas i just ditt fall.
 • Ett europeiskt betalningsföreläggande kräver i de flesta länder att du som fordringsägare fyller i en blankett och skickar den till domstolen. Domstolen kommer då att utfärda ett föreläggande. Din kund har då 30 dagar på sig att bestrida kravet. Om något svar inte har inkommit inom trettiodagarsperioden kommer domstolen att meddela utslag. Utslaget kan användas för verkställighet i alla medlemsstater i EU utom Danmark. Ett europeiskt betalningsföreläggande är inte lämpligt för bestridda fordringar, dvs. när din kund har framfört en eller flera anledningar för sin betalningsvägran. Fördelen med detta förfarande är dock att det går snabbt till förhållandevis låga kostnader (en del medlemsstater tar inte ut någon kostnad alls). Nackdelen är att du behöver inleda ett domstolsförfarande om din kund bestrider föreläggandet. Detta under förutsättning att du fortfarande vill driva ditt krav vidare.