Inkasso i Tyskland

Har ditt företag en tysk kund som inte betalar din faktura? I allmänhet försöker tyska kunder att betala sina räkningar i tid, men glöm inte att det fortfarande är viktigt att se över din kredithantering. Om din kund inte betalar står det ofta klart redan i ett tidigt skede om mer långtgående rättsliga åtgärder kommer att behövas för att driva in din fordran. Det märks oftast på hur kunden reagerar på det första kravbrevet som skickas ut. I Tyskland är det viktigt att ha tydliga skriftliga kontrakt. Domstolarna fäster stor vikt vid detta, vilket innebär att du måste hålla god ordning på den skriftliga dokumentation som finns beträffande din fordran. Våra tyska advokater har all den erfarenhet och kunskap som behövs för att driva in din fordran. Vi har ett kontor i Düsseldorf och kan därför snabbt och effektivt hjälpa dig.

Vad du kan göra när din tyska kund inte betalar:

 • Skicka genast en påminnelse om din kund inte betalar i tid;
 • Ange när din kund senast ska betala;
 • Betalningfristen i Tyskland är i regel 14 dagar;
 • Ange i påminnelsen vad din fordran avser;

Läs mer

 • Ange i påminnelsen att fordringen kommer att överlämnas till inkasso på kundens bekostnad om betalning inte sker;
 • Säkerställ att alla avtal och överenskommelser finns i skriftlig form;
 • Skicka påminnelsen via fax så att du kan bevisa att du har skickat den, alternativt spara dina e-mail.

Inkasso i Tyskland

Inkasso i Tyskland

 • Våra tyska advokater kan lagstiftningen

Våra tyska advokater har gedigen erfarenhet av och kunskap om regelverk och lagstiftning i Tyskland. De har därtill mycket god kunskap om affärsseder och betalningskultur. Det gör det lättare för oss att snabbt driva in din fordran.

 • Inkasso på tyska

Våra advokater pratar både ditt språk och tyska flytande, vilket innebär att det inte kommer att finnas några språkliga hinder för att driva in din fordran.

Ladda upp ditt krav

 • Kundanpassad inkasso

Vi bedriver inkasso på ett sätt som är anpassat för dina behov. Våra råd är unika för de förutsättningar som gäller i just ditt ärende.

 • Inkasso för ditt bästa

Vi ger dig alltid vår uppriktiga uppfattning om sannolikheten att driva in din fordran. Vi sätter dina intressen främst. Vi kommer därför att beskriva vilka åtgärder som är lämpliga att vidta mot din kund. Vi kommer samtidigt att ge råd om vad vi anser vara bäst i just ditt fall.

Så här fungerar inkasso i Tyskland

Inkassoprocessen i Tyskland delas in i två steg. Vi försöker alltid att driva in din fordran utan att vidta rättsliga åtgärder i domstol. Om din kund ändå inte betalar kommer vi att vidta de rättsliga åtgärder som behövs, vilket ofta sker i domstol. Vi kan hjälpa dig i båda fallen. I Tyskland löses de flesta krav i det första steget, det vill säga utan rättsliga åtgärder i domstol.

1. Inkasso utan domstols medverkan

Vi försöker alltid att driva in din fordran utan att vidta rättsliga åtgärder i domstol. Detta beror på att sådan handläggning ofta blir dyr. Vi kommer att kontakta din tyska kund gällande ditt krav. Tyskland har en gäldenärsvänlig lagstiftning, vilket innebär att rättsliga åtgärder inte kan vidtas alltför lättvindigt. Till skillnad från många andra europeiska länder finns det få sätt att driva in fordringen utan domstols medverkan. Vi kan i detta skede vidta följande åtgärder:

 • Skriftliga kravbrev och telefonsamtal: Vi skickar ett kravbrev till din kund och kontaktar denne via telefon. Vi kräver att din kund ska betala din fordran tillsammans med ränta och inkassokostnader inom ett par dagar;
 • Hot om rättsliga åtgärder: det mest effektiva sättet att sätta press på din tyska kund är att informera om att du avser att vidta rättsliga åtgärder. I regel får det till följd att betalning sker. Detta är anledningen till varför det är så viktigt att snabbt anlita inkassoadvokater som kan vidta sådana åtgärder för din räkning. På det här sättet är det också mer sannolikt att du förhindrar kostsamma domstolsåtgärder.

2. Inkassoåtgärder i domstol

Om din kund vägrar att betala kan vi överväga att vidta rättsliga åtgärder. Det gör vi endast efter att ha diskuterat det med dig. Vi berättar alltid i förväg vad kostnaderna kan uppgå till, och vi vidtar inga åtgärder utan att först ha inhämtat ditt samtycke. Den tyska lagstiftningen är gäldenärsvänlig, vilket innebär att vissa förutsättningar behöver vara uppfyllda för att domstolsåtgärder ska kunna vidtas. De tyska domstolarna kräver att du kan visa att du har ett välgrundat anspråk. I Tyskland kan följande åtgärder vidtas mot din kund:

 • Mahnverfahren”: “Mahnverfahren” är en form av rättsprocess för obestridda fordringar. Du kan relativt snabbt få en verkställighetsorder (“Vollstreckungsbescheid); som innebär att din kund betalar din fordran och uppkomna rättegångskostnader. Din kund har endast några veckor på sig att göra detta. Om det inte sker blir verkställighetsordern bindande och verkställighet kan påbörjas. Det innebär exempelvis att utmätning möjliggörs.
 • Civilrättsligt förfarande: (“klageverfahren”): Den här rättegångsformen är lämplig när kunden har bestridit din fordran. Våra tyska advokater kommer alltid att ge dig råd om vilket förfarande som passar just ditt anspråk bäst. Båda parter måste presentera bevis till stöd för sina yrkanden. Efter ett eller flera sammanträden kommer domstolen att avgöra tvisten. Om det sker till din fördel kan avgörandet användas för tvångsmässig betalning, exempelvis utmätning. Det är inte ovanligt att kunden betalar frivilligt när domstolen har avkunnat sin dom.
 • Europeiskt betalningsföreläggande: Under vissa förutsättningar kan ett europeiskt betalningsföreläggande utfärdas. Så är fallet om fordringen inte har bestridits och parterna i avtalet har sina säten i länder som är med i EU. Vi kan ge dig närmare råd om hur ett europeiskt betalningsföreläggande kan användas i just ditt fall.
 • Ett europeiskt betalningsföreläggande kräver i de flesta länder att du som fordringsägare fyller i en blankett och skickar den till domstolen. Domstolen kommer då att utfärda ett föreläggande. Din kund har då 30 dagar på sig att bestrida kravet. Om något svar inte har inkommit inom trettiodagarsperioden kommer domstolen att meddela utslag. Utslaget kan användas för verkställighet i alla medlemsstater i EU utom Danmark. Ett europeiskt betalningsföreläggande är inte lämpligt för bestridda fordringar, dvs. när din kund har framfört en eller flera anledningar för sin betalningsvägran. Fördelen med detta förfarande är dock att det går snabbt till förhållandevis låga kostnader (en del medlemsstater tar inte ut någon kostnad alls). Nackdelen är att du behöver inleda ett domstolsförfarande om din kund bestrider föreläggandet. Detta under förutsättning att du fortfarande vill driva ditt krav vidare.