Uitgangspunt is dat wij uw incassozaak behandelen op basis van No Win, No Fee. Pas als wij incasseren hebben wij recht op een honorarium. Wanneer wij de hoofdsom, intresten en schadebeding op uw debiteur kunnen verhalen, zullen wij geen kosten bij u in rekening brengen.

Voor een volledig overzicht van onze tarieven dient u ons beleid te raadplegen. In dit document staan ook de specifieke gevallen vermeld waarvoor een ander tarief geldt.

Nationaal Buitengerechtelijk (onbetwiste vorderingen)

Debiteur betaalt minimaal de hoofdsom, interesten en kosten:Voor U resteert 100% van de hoofdsom.
Debiteur betaalt minimaal de hoofdsom maar niet de volledige verschuldigde aanhorigheden (voorbeeld interesten & schadevergoedingen):U ontvangt tussen de 90% à 100% van de hoofdsom, afhankelijk van de door debiteur betaalde bedragen. Daarnaast rekenen wij U steeds basiskosten aan van  € 95,00 ex. btw.
Debiteur betaalt minder dan de hoofdsom:Het geïncasseerde bedrag wordt naar evenredigheid toegerekend aan enerzijds de hoofdsom en anderzijds de gevorderde intresten en schadevergoeding zoals wij deze van debiteur hebben gevorderd. U ontvangt dan het percentage van de hoofdsom dat betaald is. Daarnaast rekenen wij € 95,00 ex btw basiskosten.
Debiteur betaalt nietsU betaalt enkel € 95,00 ex btw basiskosten.

Nationaal gerechtelijk of betwiste zaken

Zaken worden geheel of gedeeltelijk tegen vaste prijsafspraken of een vooraf afgesproken uurtarief behandeld conform ons beleid.