De ingebrekestelling

|
Auteur:
2 min
Herhaaldelijk blijkt ons in de aanloop naar een gerechtelijke procedure dat partijen niet precies weten wat een ingebrekestelling is en wat de gevolgen zijn als de ingebrekestelling niet geldig is.

De ingebrekestelling is niet de constatering dat een contractspartner in verzuim is; het is de laatste kans die een wederpartij krijgt om zijn verplichtingen toch nog na te komen. Maakt hij daarvan geen gebruik of geeft hij aan daarvan geen gebruik te gaan maken, dan is hij pas in verzuim. Is de wederpartij in verzuim, dan kunt u aanspraak maken op schadevergoeding, bijvoorbeeld de kosten die gemaakt moeten worden om de wederpartij alsnog tot nakoming te dwingen. Ook kunt u de overeenkomst ontbinden, waardoor partijen niet meer gehouden zijn om de overeenkomst na te komen. Hierbij kunt u aanspraak maken op schadevergoeding, bijvoorbeeld op schadevergoeding wegens misgelopen winst.

In lid 1 van artikel 6:82 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald:
“Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning, waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn achterwege blijft”.

Het kan voor u, gezien het intreden van verzuim, van groot belang zijn of de ingebrekestelling geldig is en blijft.

Om iemand in gebreke te kunnen stellen moet er sprake zijn van een opeisbare vordering. Zo wordt een geldvordering opeisbaar doordat de overeengekomen betalingstermijn is verstreken.

De ingebrekestelling moet een schriftelijke mededeling aan de schuldenaar zijn. Formeel zou dus een ingebrekestelling per mail niet geldig zijn, maar in de jurisprudentie is intussen de ingebrekestelling per mail geaccepteerd. De mail moet dan wel verzonden worden aan een mailadres waarvan vaststaat dat dit regelmatig door de schuldenaar wordt gebruikt.

De schuldeiser zal moeten bewijzen dat de ingebrekestelling de schuldenaar heeft bereikt. Wilt u absoluut zeker zijn dat u kunt bewijzen dat de ingebrekestelling is aangekomen, dan kunt u ervoor kiezen om deze door een deurwaarder te laten bezorgen, maar over het algemeen zal er worden gekozen voor verzending per aangetekende post of per fax waarbij het verzendbewijs geldt als bewijs. Ook kunt u natuurlijk een reactie “uitlokken” waardoor de ontvangst vast komt te staan.
Ook moet u een redelijke termijn geven voor nakoming. Wat een “redelijke” termijn is, is afhankelijk van de omstandigheden en bijvoorbeeld ook van de gebruiken in de branche. Voor bijvoorbeeld de betaling van een factuur kan de termijn kort zijn aangezien een geldbedrag onmiddellijk kan worden overgeboekt, maar voor het organiseren van de levering van een product of dienst zal een langere termijn moeten worden gegeven.

Van belang is ook om te weten dat partijen vooraf kunnen afspreken dat een ingebrekestelling niet nodig zal zijn en dat er dus onmiddellijk sprake is van verzuim als niet binnen de overeengekomen termijn wordt nagekomen. Dit kunt u bijvoorbeeld in uw algemene voorwaarden vastleggen. Ook is mogelijk dat uit de aard van de prestatie blijkt dat er sprake is van een “fatale” termijn. Voorbeeld daarvan is de trouwjurk; wordt die geleverd na de overeengekomen termijn, dan heeft de bruid niets meer aan de levering en dan hoeft de schuldenaar dus niet nog een keer de kans te krijgen om de overeenkomst na te komen.
Heeft u vragen hoe een ingebrekestelling in een concreet geval geformuleerd moet worden, dan kunt u zich altijd tot ons wenden. Het is immers ook voor ons van belang, dat niet pas in de loop van een gerechtelijke procedure blijkt dat de schuldenaar nooit in verzuim is geraakt.