Dividend aan uzelf uitkeren? Let op!

|
Auteur:
1 min
Over de nieuwe flexibele BV is al veel gezegd en geschreven. Sinds 1 oktober 2012 is in feite iedere BV een Flex-BV. Dit betekent dat een aantal nieuwe regels van toepassing zijn. In dit informatieve stuk wil ik de nieuwe regeling over het uitkeren van dividend voor het voetlicht brengen. Deze regeling is namelijk ingrijpend veranderd en heeft daarom een grote impact op zowel de bestuurder als aandeelhouder van een BV.

In de wet is nu bepaald dat de bestuurders van een BV hoofdelijk aansprakelijk zijn, indien zij dividenduitkeringen toestaan, terwijl zij wisten (of redelijkerwijs behoorden te voorzien) dat de BV binnen afzienbare termijn niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen.

Bestuurders van een vennootschap moeten een besluit tot dividenduitkering goedkeuren. Dit kan uiteraard discussies opleveren met de aandeelhouders, tenzij de bestuurder en de aandeelhouder dezelfde persoon is. Denk er daarbij aan dat het bestuur door de aandeelhouders wordt benoemd (en kan worden ontslagen).

De aandeelhouders die de dividenduitkering ontvangen (die door het bestuur dus is goedgekeurd) lopen ook een risico tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan te worden aangesproken. Het bedrag waarvoor zij kunnen worden aangesproken bedraagt echter maximaal het bedrag van de door hen ontvangen uitkering.

Hoe ver moet u als bestuurder dan vooruit kijken? Bij de behandeling van het wetsvoorstel heeft de minister aangegeven dat bij deze zogenaamde uitkeringstest maximaal 12 maanden vooruit moet worden gekeken. Zeker voor ondernemingen in zwaar weer, is het dus raadzaam om zorgvuldig om te gaan met het doen van een dividenduitkering, want de gevolgen kunnen voor zowel bestuurders als aandeelhouders groot zijn.

Ik verwacht dat deze nieuwe aansprakelijkheidsgrond door curatoren in faillissementen veel zal worden ingezet. Ik verwacht ook dat veel bestuurders nog niet goed op de hoogte zijn van deze nieuwe regeling. Het is dus van belang om u goed te laten informeren door uw advocaat en mogelijk ook door uw accountant op dit punt. Aan de hand van een liquiditeitsprognose kan namelijk de maximale uitkeringsruimte worden bepaald.