Vorderingen en zekerheden in het Duitse faillissement

|
Auteur:
2 min
Wie met Duitse bedrijven zaken doet heeft geluk, tenminste statistisch gezien, want nog steeds is de betalingsmoraal in Duitsland goed en betalen Duitse klanten hun facturen verhoudingsgewijs snel. Daar staat tegenover dat in Duitsland jaarlijks gemiddeld zo’n 30.000 bedrijven faillissement aanvragen. De kans dat uw Duitse zakenpartner daarbij hoort, is dus aanwezig. Dit roept de vraag op, wat u zelf kunt doen om te voorkomen dat u van een faillissement van een zakenpartner in Duitsland de dupe wordt. Valt er überhaupt iets aan te doen?

Preventieve maatregelen

Professioneel creditmanagement begint nog vóór de sluiting van het contract of de aanbesteding: Met name bedrijven die grensoverschrijdend zaken doen, trachten vooraf inlichtingen in te winnen met het oog op professionaliteit, betrouwbaarheid en solvabiliteit van hun potentiële handelspartner. Voorzien van deze informatie wordt het contract opgezet en kunnen al een aantal gangbare maatregelen worden genomen om het verhaalsrisico, dat aan de nieuwe opdracht/klant is verbonden, te beperken. Denk hierbij aan onder meer het bedingen van vooruitbetalingen of periodieke deelbetalingen.

Contractuele zekerheden

Crediteuren zijn echter het best beschermd wanneer zij ter zekerheid van hun vorderingen zekerheden hebben bedongen zoals eigendomsvoorbehoud, garanties of pandrechten.  Deze zekerheden geven de schuldeiser het recht om zich te verhalen op bepaalde goederen van de contractant, mocht deze naderhand zijn facturen niet betalen. Dergelijke bepalingen worden het best schriftelijk in de algemene voorwaarden en/of de specifieke overeenkomst opgenomen om latere bewijsproblemen te voorkomen.

Naast deze zekerheden bestaan er ook mogelijkheden om derden bij de dekking van het risico van niet-betaling te betrekken. Vooral (bank-)garanties, kredietverzekering en het documentair accreditief of “Letter of Credit” (L/C), bieden u hier uitkomst wanneer u grensoverschrijdend zaken doet.

Risico’s contractuele zekerheden

Het rechtsgeldig bedingen van zekerheden in algemene voorwaarden of contracten is in nationale overeenkomsten al niet eenvoudig. In grensoverschrijdende handelstransacties is het nog complexer. Zijn de barrières van mogelijk concurrerende algemene voorwaarden tussen u en uw Duitse zakenpartner eenmaal genomen en is duidelijk welk nationaal recht van toepassing is, bent u er nog steeds niet helemaal uit. De regels van het internationaal privaatrecht die hier van belang zijn, voorkomen niet dat bepaalde zekerheden met betrekking tot vorderingen in het land van uw zakenpartner niet bekend zijn en daar dus niet erkend worden. Derhalve moet hier van tevoren nauwkeurig naar het wettelijke kader van zekerheden in de betreffende landen gekeken worden.

Ondanks deze obstakels is het raadzaam om zekerheden ook in internationale handelsrelaties te bedingen, want zelfs al mochten de overeengekomen zekerheden mogelijk niet rechtsgeldig zijn, de wederzijdse onzekerheid erover kan u alsnog een uitstekende onderhandelingsbasis met een aspirant curator bezorgen.

Zekerheden in het faillissement

Wie zekerheden aan goederen of vorderingen van de debiteur heeft bedongen, moet deze in geval van een faillietverklaring van de debiteur zo snel mogelijk aan de curator kenbaar maken.

Het Duitse faillissementsrecht maakt onderscheid tussen twee soorten zekerheden:

1.    Zekerheden die de schuldeiser het recht geven, de goederen waarop de zekerheid rust, te scheiden van de faillissementsboedel en hun recht uit te oefenen alsof er geen faillissement was (zgn. Aussonderunsgrecht).

2.    Zekerheden die de schuldeiser een voorrang geven op de opbrengst van de uitwinning van de betreffende goederen of vorderingen (zgn. Absonderungsrecht). Van de opbrengst van de uitwinning ontvangt de schuldeiser in Duitsland regelmatig tussen de 91% en 100%.

Onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen vallen in het kader van de eerstgenoemde zekerheden; een voorbeeld van de tweede categorie van zekerheden is het pandrecht.
In de praktijk betekent een van tevoren bedongen zekerheid in Duitsland dus enigszins de garantie dat u niet met lege handen zult achterblijven.

Statistisch gezien mag het dan een kleine kans zijn dat uw Duitse zakenpartner de rekening niet voldoet, maar als u daarmee geen genoegen neemt, kunt u het heft in eigen handen nemen en het risico zelf beperken door vooraf zekerheden te bedingen. Wij helpen u daar graag bij!