Geen loon afgesproken, gratis werken?

|
Auteur:
2 min
Bent u een dienstverlenende organisatie, zoals een accountant, belastingadviseur of administratiekantoor? Dan moet u er rekening mee houden dat u goede afspraken maakt over de vergoeding van uw werkzaamheden. In mijn praktijk kom ik namelijk regelmatig tegen dat er geen afspraken zijn gemaakt over de vergoeding, waardoor de dienstverlener niet betaald wordt voor zijn werkzaamheden. Benieuwd hoe u kunt voorkomen dat u gratis werkt voor uw opdrachtgever?

Geen afspraken over de vergoeding

Afspraken over de vergoeding worden vaak gemaakt in de opdrachtbevestiging die door de opdrachtgever voor akkoord wordt ondertekend. Meestal gebeurt dat echter niet, omdat de opdrachtnemer de opdrachtgever zo snel en zo goed mogelijk wil helpen. Dan schiet het er dus bij in om de afspraken goed te bevestigen. Daarbij worden de eigen belangen nog wel eens uit het oog verloren. Maar wat als u na uitvoering van de opdracht geen overeenstemming kunt bereiken met uw opdrachtgever over de vergoeding? Kunt u dan nog wel een vergoeding doorbelasten?

Overeenkomst van opdracht

Wanneer u er niet uitkomt samen met uw opdrachtgever kan een rechter ingeschakeld worden om te oordelen over het conflict. Het gaat in deze gevallen om een overeenkomst van opdracht. Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich verbindt om werkzaamheden te verrichten. Het is uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst of bijvoorbeeld aanneming van werk. Beide partijen kunnen in principe overeenkomen dat er geen vergoeding verschuldigd is voor het verrichten van werkzaamheden, maar dit komt in de zakelijke praktijk vrijwel nooit voor. Volgens het Burgerlijk Wetboek is er daarom in beginsel altijd loon verschuldigd aan de opdrachtnemer. Als blijkt dat partijen geen afspraken hebben gemaakt over de hoogte van deze vergoeding, is er bepaald dat de opdrachtgever het op gebruikelijke wijze berekende loon is verschuldigd. Indien dat niet kan worden vastgesteld, dan is er een redelijk loon verschuldigd. Maar wat is dan een gebruikelijk of redelijk loon?

Gebruikelijk of redelijk loon

Voor het vaststellen van een gebruikelijk of redelijk loon wordt er gekeken naar wat door beroepsgenoten in het algemeen als beloning in rekening brengen voor de verrichte werkzaamheden. Vaak wordt dus gekeken naar gemiddelde uurtarieven in de branche. Als contractueel geen loon is bepaald en ook niet vastgesteld kan worden wat een gebruikelijk loon is, dan is in ieder geval een redelijk loon verschuldigd. Wat redelijk is, hangt onder meer af van de omvang van de werkzaamheden en de gebruiken in de branche.

Vaak is een kort onderzoek naar de gemiddelde uurtarieven van beroepsgenoten voldoende om een rechter te overtuigen dat een tarief dat door de opdrachtnemer is doorbelast ook daadwerkelijk een gebruikelijk, maar sowieso een redelijk loon is. Uiteraard heeft de opdrachtnemer ook aanspraak op vergoeding van de door hem gemaakte onkosten. Het gaat dan om kosten die passend zijn voor een goede uitvoering van het werk. Denk bijvoorbeeld aan parkeer- of reiskosten.

Conclusie

Heeft u als opdrachtnemer geen concrete afspraken gemaakt over een vergoeding voor uw werkzaamheden? Dan kunt u in veel gevallen aanspraak maken op een gebruikelijk loon. Mocht dat niet kunnen worden vastgesteld, dan kunt u aanspraak maken op een redelijk loon. Hierdoor hoeft u als opdrachtnemer niet gratis uw werkzaamheden te verrichten en blijft u dus niet met lege handen staan. Mijn uitdrukkelijke advies is echter om altijd vooraf duidelijke afspraken over het loon te maken met uw opdrachtgever. Hiermee voorkomt u veel onduidelijkheid en onzekerheid.

 

Wilt u een overeenkomst van opdracht laten opstellen? Of heeft u een conflict met uw opdrachtgever over het vergoeden van uw werkzaamheden? Neem dan gerust contact met mij op. Ik help u graag verder.