Schade beperken als uw afnemer failliet is – 5 tips voor leveranciers

|
Auteur:
3 min
Nog altijd berichten de media regelmatig over grote ondernemingen die over de kop gaan. Leveranciers van ondernemingen die het faillissement moeten aanvragen krijgen vaak te horen dat ‘schuldeisers hun verliezen moeten nemen’. Bent u leverancier van een failliete onderneming? Onze advocaten geven raad om de schade te beperken.

• Eigendomsvoorbehoud
Als leverancier kunt u in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud opnemen ten aanzien van de door u geleverde goederen. Dit betekent dat deze pas eigendom worden van uw afnemer, als die daadwerkelijk tot betaling van deze goederen of de hele vordering is overgegaan. Wanneer u uw eigendomsvoorbehoud wenst in te roepen tegen de curator van uw failliete afnemer, dan moet u allereerst aantonen dat uw eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig is overeengekomen. De curator zal u dus veelal vragen om de contractstukken. Ten tweede dienen uw goederen identificeerbaar te zijn. Tot slot dient u er rekening mee te houden dat de curator een redelijke boedelbijdrage bij u in rekening kan brengen voor het retour geven van uw goederen.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat Zijad Jusic of lees meer over het eigendomsvoorbehoud.

• Recht van reclame
Als u zich niet succesvol kunt beroepen op het eigendomsvoorbehoud, bijvoorbeeld omdat uw algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of omdat u deze niet heeft, kunt u onder omstandigheden het recht van reclame inroepen en daarmee hetzelfde effect bewerkstelligen. Het recht van reclame is wettelijk geregeld en hoeft derhalve niet contractueel te worden vastgelegd. Door schriftelijk een beroep te doen op het recht van reclame, op het moment dat de factuur niet tijdig is voldaan, wordt de koop ontbonden waardoor u weer eigenaar wordt van de betreffende geleverde goederen. Deze vallen dan dus niet meer in de failliete boedel en u kunt ze dus opeisen. Wanneer u zich niet of niet tijdig op dit recht beroept, zullen uw geleverde goederen mogelijk door de curator verkocht worden zonder dat u zelf iets van de opbrengst ontvangt.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat Marielène de Ruijter of lees meer over het recht van reclame.

• Huurovereenkomst als boedelschuld
In het geval van een faillissement kan de huurovereenkomst voor roerende (bijvoorbeeld voertuigen of kopieerapparaten) en onroerende zaken (bijvoorbeeld een bedrijfspand) verbroken worden. De curator kan de overeenkomst met een maximale opzegtermijn van drie maanden beëindigen. De huurtermijnen tijdens het faillissement zijn echter boedelvorderingen. Boedelvorderingen zijn onder meer de kosten van de curator, maar dus ook de huurpenningen vanaf de datum van het faillissement. Dit is wel beperkt tot de huurpenningen tot het einde van de huurovereenkomst, veelal dus drie maanden na opzegging door de curator. Deze vordering staat in het rijtje van schuldeisers vrijwel direct onder de curator en nog boven de Belastingdienst en bijvoorbeeld het UWV, die preferente vorderingen hebben. Mocht er nog wat te halen zijn bij de gefailleerde huurder, dan maakt u als verhuurder nog een goede kans deze drie huurtermijnen te ontvangen.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat Thomas van Berkel of lees meer over huurovereenkomsten in faillissementen.

• Opschorting
Naast bovengenoemde mogelijkheden om uw schade te beperken kunt u ook kiezen voor het opschorten van uw verplichtingen. Als uw afnemer zijn betalingsverplichting niet meer voldoet, kunt u ervoor kiezen ook uw eigen verplichtingen te staken. Zo kunt u uw leveringsverplichting opschorten totdat uw afnemer de betalingsverplichting heeft voldaan. Deze opschorting vormt zo een belangrijk pressiemiddel. Immers, als u de curator ervan vergewist dat het de boedel meer oplevert om u uw werkzaamheden te laten voortzetten, zal uitbetaling van uw facturen wellicht een hogere prioriteit krijgen. Overigens kunt u de curator ook een termijn stellen om zich uit te laten over voortzetting van de overeenkomst. Door het faillissement komt daaraan in beginsel immers geen einde.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat Pim van Zwijndregt of lees meer over opschorting.

• Retentierecht
Ten slotte vormt het retentierecht een succesvol middel om betaling af te dwingen. Het retentierecht is vooral in de bouw een veel gebruikt middel om betaling te krijgen. Het retentierecht geeft de aannemer namelijk de mogelijkheid om het bouwproject waaraan hij werkt onder zich te houden totdat betaling van zijn facturen plaatsvindt. Doordat de opdrachtgever geen macht over zijn bouwproject heeft, heeft de aannemer een groot drukmiddel in handen. De onderaannemer die op een bouwproject aan het werk is, kan net als de hoofdaannemer het bouwwerk onder zich houden. In dat geval staat hij onder meer de hoofdaannemer, van wie de betaling moet volgen, niet meer toe om het project te betreden. Op die manier ontstaat bij uw afnemer een grote druk om aan de betalingsverplichtingen te voldoen.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat Raymond Arnoldus of lees meer over het retentierecht.

Of u zich nu beroept op het eigendomsvoorbehoud of dat u kiest voor opschorting, belangrijker dan elk van deze middelen is dat u uw vorderingen zo snel mogelijk laat indienen bij de curator. Door de curator tijdig schriftelijk te informeren over de openstaande facturen en uw bedongen zekerheden, voorkomt u dat de curator overgaat tot verkoop van goederen welke uw eigendom zijn.