Beperkingen betreffende bewijsmateriaal in de Poolse wetgeving

|
Auteur:
2 min
Doet u zaken met Polen, stel dan duidelijkheid voorop en zorg voor helder bewijs. Er is een aantal voorzorgsmaatregelen dat u kunt treffen om uw vordering veilig te stellen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat u direct een duidelijke opdrachtbevestiging van uw Poolse klant krijgt. Het is belangrijk dat het contract wordt ondertekend. Het beste is om de facturen in tweevoud op te maken en beide exemplaren aan uw Poolse klant te sturen. Uw klant stuurt een getekende versie van de factuur aan u retour en kan het andere exemplaar zelf houden. Deze extra bevestiging is in Polen nog steeds erg gebruikelijk en kan voor u enorm van belang zijn op het moment dat het product of de dienst uiteindelijk niet wordt betaald.

Alternatief bewijs volgens de Poolse wetgeving

Er bestaat in Polen geen beperking met betrekking tot het soort bewijs dat overlegd kan worden. De rechter kan overlegd bewijsmateriaal echter wel uitsluiten, wanneer dit bewijs slechts dient om de procedure te vertragen.

Bewijs kan bestaan uit schriftelijke documenten (officieel en privé) zoals getuigenverklaringen, verklaringen van experts en inspecties. Het laten horen van de partijen kan ook als bewijs worden overlegd. De rechter kan verder films, televisie-uitzendingen, fotokopieën, foto’s, plattegronden, tekeningen en geluidsopnames toestaan, of tapes en andere apparaten die beelden of geluid kunnen opnemen of uitzenden (artikel 308 van het Burgerlijk Wetboek).

De bovenstaande lijst is niet volledig. Andere vormen van bewijs zijn mogelijk ook toegestaan.

De Poolse wetgeving voorziet niet in een hiërarchie voor bewijssoorten. De rechter bepaalt de geloofwaardigheid en het belang van het overlegde bewijs. De Poolse wetgeving staat ook buitenlandse getuigen toe om gehoord te worden door een buitenlandse rechtbank, conform internationale bilaterale en multilaterale verdragen waar Polen deel van uitmaakt.

Er zijn geen vaste regels met betrekking tot het belang dat gehecht moet worden aan verschillende bewijssoorten. Getuigenverklaringen of verklaringen van de partijen kunnen echter slechts als bewijs worden toegelaten indien deze voldoen aan de benodigde bepalingen/voorschriften voor stukken om rechtsgeldig te zijn (artikel 247 Burgerlijk Wetboek).

Niemand heeft het recht te weigeren om te getuigen, buiten verwante partijen, zoals de echtgenoot, ouders, (geadopteerde) kinderen of personen met wie een verwantschap is aangegaan. De getuige en de betrokken partij hebben echter wel het recht om gestelde vragen niet te beantwoorden, indien het antwoord hem- of haarzelf of de personen in diens nabije omgeving bloot zou stellen aan strafrechtelijke aansprakelijkheid, eerverlies, of directe eigendomsschade, of als de verklaring gekoppeld is aan misbruik van een fundamenteel professioneel geheim.

Tolk

De aanwezigheid van een beëdigde tolk is vereist indien de partijen, getuigen of experts niet vloeiend Pools spreken. Het Burgerlijk Wetboek vereist dat vertalingen van documenten worden verricht door beëdigde vertalers.

Wees extra alert als u zaken doet met Poolse of andere buitenlandse bedrijven. Waar het gaat om mogelijke bewijsstukken zijn buitenlandse rechters vaak strenger dan Nederlandse. Verzamel daarom alles wat u in de toekomst mogelijk zou kunnen gebruiken wanneer uw klant verzuimt te betalen.