Wij zetten ons elke dag vol overgave in om u een geweldige service te bieden. Heeft u geen goede service ervaren of heeft u een klacht aan onze organisatie? Dan horen wij dat graag! Geef uw klacht door aan Tineke van onze afdeling Customer Care via customercare@bierensgroup.com. Tineke zorgt er vervolgens voor dat uw klacht zo snel mogelijk wordt opgelost.

Klachtenafhandeling

Uw klacht wordt behandeld volgens de kantoorklachtenregeling. Ieder advocatenkantoor is verplicht om een dergelijke regeling op de website te plaatsen. Wij dus ook. Deze (vooral juridische) tekst komt op het
volgende neer:

 • null
  Geef uw klacht inclusief toelichting door aan Tineke via customercare@bierensgroup.com.
 • null
  Klagen is altijd gratis.
 • null
  Uw dossierbehandelaar lost uw klacht op.
 • null
  Binnen een maand krijgt u reactie op uw klacht.
  Maar liefst eerder natuurlijk.
 • null
  Niet tevreden over de klachtenafhandeling of geen oplossing bereikt? Uw klacht wordt dan voorgelegd aan een onafhankelijke derde partij zoals een rechter.

Klachtenregeling

Bekijk de klachtenregeling in PDF

 1. Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht die Bierens Incasso Advocaten B.V. met haar klanten wordt aangegaan en is van toepassing op alle personen die onder de verantwoordelijkheid van Bierens Incasso Advocaten B.V. werken aan zaken van haar klanten.
 2. Iedere advocaat werkzaam voor Bierens Incasso Advocaten B.V. vergewist zich ervan dat klanten wordt
  medegedeeld dat deze regeling wordt gehanteerd, voordat hun zaak in behandeling wordt genomen.
  De regeling wordt openbaar gemaakt door vermelding op de internetsite(s) van Bierens Incasso
  Advocaten B.V.
 3. Deze kantoorklachtenregeling heeft betrekking op klachten betreffende:
  • de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht;
  • de kwaliteit van de dienstverlening; en
  • de hoogte van de declaratie.

  Andersoortige klachten van klanten van Bierens Incasso Advocaten B.V. kunnen op een andere wijze
  worden afgehandeld. De regeling heeft geen betrekking op klachten die ingevolge paragraaf 4 van de
  Advocatenwet bij de plaatselijk Deken worden ingediend.

 4. De advocaat die in de betreffende zaak is aangewezen als accountverantwoordelijke, wordt belast met
  de afhandeling van de klacht (ook als de klacht zich richt op hem/haar zelf) en functioneert daardoor in
  de betreffende zaak als klachtenfunctionaris.
 5. Binnen een maand na ontvangst van de klacht stelt de klachtenfunctionaris de klager en degene over
  wie is geklaagd, schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van zijn oordeel over de gegrondheid van
  de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Informeert de klachtenfunctionaris de klager niet binnen één maand na ontvangst van de klacht over
  zijn/haar oordeel, zoals bedoeld in het voorgaande artikel, dan informeert de klachtenfunctionaris de
  klager en degene over wie is geklaagd, over de reden van de vertraging, onder vermelding van de
  termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht zal worden gegeven.
 7. De klager en degene over wie is geklaagd worden in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht.
 8. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
 9. Is de klacht na behandeling door de klachtenfunctionaris naar het oordeel van de klager niet opgelost,
  dan is sprake van een geschil tussen de klager en Bierens Incasso Advocaten B.V. waarover alleen de
  wettelijk bevoegde burgerlijke rechter een oordeel kan geven.
 10. De klachtenfunctionaris registreert de klacht onder vermelding van de aard van de klacht, naam van de
  klager en degene tot wie zich de klacht richt. De klachtenfunctionaris draagt er zorg voor dat de klacht
  wordt geregistreerd in het centrale klachtenregister dat door Bierens Incasso Advocaten B.V. wordt
  bijgehouden.
 11. Klachten zijn per mail met toelichting in te dienen bij customercare@bierensgroup.com.