Bestuurder aansprakelijk vanwege betalingsonwil

|
Auteur:
1 min
De bestuurder van een vennootschap is, volgens een lang bestaande hoofdregel, niet persoonlijk aansprakelijk als de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt. Als deze bestuurder echter feitelijk verhindert dat de vennootschap bestaande verplichtingen jegens een schuldeiser nakomt, pleegt hij een onrechtmatige daad en is hij wel aansprakelijk voor de schade die deze schuldeiser lijdt.

Hierbij moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen betalingsonmacht en betalingsonwil. In het eerste geval heeft de vennootschap niet de financiële middelen om haar verplichtingen te voldoen. In het geval van betalingsonwil kan de vennootschap wel betalen, maar weigert zij dit om wat voor reden dan ook. In een recente zaak moest de rechtbank Limburg oordelen of een vennootschap naliet te betalen uit betalingsonwil of betalingsonmacht. Normaliter is het aan de schuldeiser om in zo’n zaak te bewijzen dat er sprake is van betalingsonwil. In dit geval is op basis van eerdere rechtspraak besloten dat de bestuurder met volledige zeggenschap over de nalatige vennootschap, moest bewijzen dat er sprake was van onmacht.

De rechter in kort geding heeft de bestuurder herhaaldelijk gevraagd waarom de vordering niet werd betaald. Deze bestuurder heeft daarop echter geen duidelijk antwoord kunnen geven, maar tegelijkertijd heeft hij wel verklaard dat er een (forse en voldoende) omzet werd behaald en dat er geen sprake was van betalingsonmacht. Daarom oordeelde de rechter dat er uit moest worden gegaan van betalingsonwil. Dit leverde een onrechtmatige daad op van de bestuurder die de volledige zeggenschap over de vennootschap heeft. Deze bestuurder was naar het oordeel van deze rechter dan ook aansprakelijk voor schade die door dit onrechtmatige handelen werd geleden.

Vermoedt u dat uw debiteur onterecht stelt dat er sprake is van betalingsonmacht? Neem bij het vermoeden van betalingsonwil of bij andere vragen vrijblijvend contact met ons op voor advies of bijstand.