Bierens woordenlijst

|
Auteur:
8 min
Advocaten staan bekend om hun juridische en stoffige taalgebruik. Bij Bierens gebruiken we geen vage termen maar krijgt u duidelijke uitleg. Vanaf nu zal Bierens Incasso Advocaten wekelijks, op alfabetische volgorde, de Bierens woordenlijst uitbreiden. Hierbij gaat het natuurlijk om de behoefte van onze klant. Daarom is deze woordenlijst opgesteld op basis van de meest gestelde vragen van onze klanten.

A

Appèl:
Dit is een ander woord voor hoger beroep. Als een vonnis in uw ogen onterecht is, kan tegen het vonnis in appèl worden gegaan. Bij geldvorderingen moet het gaan om minimaal € 1.750,-. Bij lagere bedragen is hoger beroep niet mogelijk.

Arbitrage:
U kunt met uw klant in uw overeenkomsten afspreken dat geschillen niet aan de “gewone” civiele rechter, maar aan een arbiter worden voorgelegd. In de overeenkomst kan worden afgesproken welke deskundigen als arbiter, oftewel scheidsrechter, mogen optreden en hoe de arbitrageprocedure zal lopen.

Arrest:
Dit is een uitspraak van een hogere rechter. De uitspraak van de kantonrechter en de rechtbank wordt vonnis genoemd. Het gerechtshof en de Hoge Raad wijzen arrest.

B

Beslagleggen:
Beslaglegging is één van de mogelijke incassomaatregelen. Beslaglegging kan, na toestemming van de rechter, bijvoorbeeld op bankrekeningen, loon, onroerend goed, maar ook bij derden die jouw tegenpartij nog zouden moeten betalen.

  • Conservatoir beslag
  • Executoriaal beslag

Betekenen:
Het door een deurwaarder in persoon of per post laten bezorgen van een officieel (proces)stuk. Dit gebeurt onder meer met sommaties, oproepen voor faillissementsaanvragen en dagvaardingen.

Bodemprocedure:
Een gerechtelijke procedure waarin een eisende partij een andere partij dagvaardt tot betaling van een onbetaald gelaten factuur.

Buitengerechtelijke kosten:
Incassokosten die een schuldeiser maakt om buitengerechtelijk, dus zonder rechter, een onbetaald gelaten factuur op een schuldenaar te verhalen. Deze kosten omvatten bijvoorbeeld het verzenden van aanmaningen en ingebrekestellingen, het telefonisch aanmanen van de debiteur en het aangaan van een bespreking met de debiteur.

C

Comparitie (van partijen):
Een gerechtelijke procedure waarbij beide voor de rechter partijen moeten verschijnen. De rechter zal op een dergelijke zitting vragen stellen aan de partijen en eventueel aan hun advocaten of andere gemachtigden. Het doel van een comparitie wordt altijd vooraf met de partijen gedeeld en kan verschillen van het inwinnen van informatie tot het onderzoeken van de mogelijkheid tot schikking. Indien tussen partijen een schikking wordt getroffen, kan deze in executoriale vorm worden vastgelegd door de rechter.

Conclusie van Antwoord:
Een procedure in de rechtbank begint met een dagvaarding. In deze dagvaarding wordt de debiteur de kans geboden hierop te reageren. Deze schriftelijke of mondelinge reactie van de gedaagde partij wordt Conclusie van Antwoord genoemd.

Conservatoir beslag:
Voordat een schuldeiser aanspraak kan maken op het vermogen van de debiteur, moet hij een gerechtelijk vonnis hebben waaruit de vordering volgt. Omdat het verkrijgen van zo een vonnis vaak lang duurt, is het soms wenselijk om te voorkomen dat vermogensbestanddelen van de debiteur verdwijnen. Hiertoe kan aan de rechter toestemming worden gevraagd om conservatoir beslag te leggen. Met deze toestemming kunnen de vermogensbestanddelen in een behoudend beslag genomen worden en wordt de debiteur gedwongen de goederen te bewaren totdat uiteindelijk een vonnis is verkregen.

Crediteur:
Schuldeiser.

Curator:
De faillissementscurator is een door de rechtbank aangestelde partij, meestal een advocaat, die ten behoeve van alle schuldeisers de vermogensbestanddelen van hun debiteur liquideert met als doel deze over de schuldeisers te verdelen.

Deze lijst wordt wekelijks aangevuld

D

Dagvaarding:
Dit is een oproep om voor het gerecht te verschijnen. Een dagvaarding dient door een gerechtsdeurwaarder te worden uitgereikt aan de gedaagde.

Debiteur:
Schuldenaar

Derdenbeslag:
Bij een beslaglegging op het vermogen van de debiteur, kan de deurwaarder ook beslagleggen op vorderingen van de debiteur op anderen. Zo kan beslag worden gelegd op nog onbetaalde facturen. Ook loonbeslag of beslaglegging op goederen die bij derden gestald zijn, vallen onder derdenbeslag.

Deurwaarder:
De (gerechts)deurwaarder bezorgt de officiële gerechtelijke documenten zoals dagvaardingen en vonnissen aan de betrokken partijen. Ook kan hij vonnissen executeren door beslag te leggen op goederen.

E

Executoriaal beslag:
Het door de deurwaarder laten onttrekken van vermogensbestanddelen aan de vrije beschikkingsmacht van de debiteur. Hiermee kan de schuldeiser met een executoriale titel zijn vordering incasseren.

Executoriale titel:
Door de rechtbank verstrekt document waarmee de gerechtsdeurwaarder een rechterlijk vonnis ten uitvoer kan leggen.

Eigendomsvoorbehoud:
Als leverancier kunt u in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud opnemen ten aanzien van de door u geleverde goederen. Dit betekent dat deze pas eigendom worden van uw afnemer, als die daadwerkelijk tot betaling van deze goederen of de hele vordering is overgegaan.

Exploot:
Officiële stukken, zoals een dagvaarding, die door de gerechtsdeurwaarder kunnen worden uitgebracht.

Eis in reconventie:
Een tegenvordering die door de gedaagde bij het gerecht wordt ingediend.

F

Faillissement:
Een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van de schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeisers.

Faillissementsaanvraag:
Een aanvraag door de schuldenaar of door een schuldeiser om de schuldenaar in staat van faillissement te verklaren.

G

Gemachtigde:
Zo noemt men bij kantonzaken de vertegenwoordiger van een betrokken partij. Dat kan een advocaat zijn, maar dat hoeft niet. Bij een niet-kantonzaak wordt deze vertegenwoordiger procesadvocaat genoemd. In deze zaken is vertegenwoordiging door een advocaat verplicht.

Griffierecht:
De kosten die de rechtbank aan een partij in rekening brengt voor behandeling van een zaak. In een kantonzaak is alleen de eisende partij griffierecht verschuldigd. In het geval van een niet-kantonzaak zijn zowel de eisende als de gedaagde partij griffierecht verschuldigd.

Griffiekosten:
Zie griffierecht.

Gedaagde:
De partij die gedagvaard wordt en zich mogelijk verweert tegen de door de eisende partij gestarte procedure.

H

Hoge Raad:
De hoogste rechter in Nederland. De Hoge Raad kijkt alleen naar de toepassing van het recht door de rechtbanken en gerechtshoven en niet naar de feiten.

Hoger beroep:
Dit betekent het opnieuw behandelen van een rechtszaak door een hogere rechter. Dit wordt ook wel appel genoemd.

Hoofdelijke aansprakelijkheid:
Iemand die hoofdelijk aansprakelijk is, is aansprakelijk voor een volledige schuld. Dit kunnen ook meerder personen tegelijk zijn. Als een schuldeiser een vordering op een VOF heeft, dan zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk. De schuldeiser kan dus de VOF en de beide vennoten elk voor 100% van de schuld aanspreken.

I

Insolventie:
Dit is een ander woord voor faillissement en dat betreft de situatie dat een persoon of bedrijf niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.

Incident:
Dit is een bepaalde gebeurtenis in een procedure waarop eerst beslist moet worden, voordat de procedure kan verdergaan. Een voorbeeld is als de gedaagde partij stelt dat de rechtbank niet bevoegd is. Dan moet eerst antwoord worden gegeven op de vraag of de rechtbank bevoegd is.

J

Jurisprudentie:
Dit zijn alle uitspraken van rechters. In soortgelijke, latere, gevallen moet op dezelfde manier beslist worden. Dit vormt dus een soort richting voor de juridische praktijk.

Juridisch medewerker:
Een medewerker van Bierens Incasso Advocaten die wel jurist is, maar geen advocaat. Om advocaat te worden moet aan bepaalde criteria worden voldaan en moet een driejarige beroepsopleiding worden doorlopen.

K

Kantonrechter:
De meeste rechtszaken worden door de kantonrechter behandeld. Het gaat dan om vorderingen tot € 25.000,00, maar ook alle arbeids- en huurzaken.

Kort geding:
Dit is een snelle procedure om in een spoedeisende zaak een beslissing van de rechter te krijgen. Het betreft een voorlopige uitspraak, omdat partijen daarna alsnog naar de rechtbank kunnen gaan ("bodemprocedure").

L

Lijdelijk:
Normaal gesproken is een rechter lijdelijk, zodat de partijen zelf de lead hebben in een procedure. De praktijk is echter weerbarstiger en vaak hebben juist rechters de lead in een procedure. Wel kan en mag een rechter alleen beslissen op de geschilpunten die partijen zelf aandragen.

Litispendentie:
De situatie dat een geschil al bij een andere rechter in behandeling is.

M

Memorie van Antwoord:
Dit is de schriftelijke weerlegging van wat de eisende partij heeft aangevoerd. Dit speelt alleen in appelprocedures en dus niet in eerste aanleg.

Memorie van Grieven:
Dit is een schriftelijk stuk waarin staat wat de eisende partij vordert. Dit speelt alleen in appelprocedures en dus niet in eerste aanleg.

N

Nasalaris:
Het salaris van de advocaat of gemachtigde naar aanleiding van het bestuderen van het uitgesproken vonnis.

Niet-ontvankelijk:
Dit betekent niet vatbaar voor berechting. Dit speelt bijvoorbeeld als een rechtsmiddel te laat is ingezet en de termijn al is overschreden.

O

Onroerende zaken:
Grond en gebouwen zijn onroerende zaken.

Openbare registers:
Door de overhoud bijgehouden registers, zoals het faillissementsregister, het kadaster of het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Openbaar exploot:
Een exploot aan iemand zonder bekende woon- of verblijfplaats. Moet ook worden gepubliceerd op internet wil het geldig zijn.

Overbetekening:
Dit is een proces-verbaal van de deurwaarder waarmee aan de schuldenaar of derden kenbaar wordt gemaakt dat beslag is gelegd en waarop of waaronder.

P

Persisteren:
Wanneer een partij in de rechtbank volhardend is in de eis die hij stelt. Die partij wijkt dus niet af van zijn eis, ook niet wanneer de standpunten van de tegenpartij gehoord zijn. Als bijvoorbeeld bij een faillissementsaanvraag wordt gepersisteerd, dan vraagt de verzoekende partij aan de rechter om het faillissement van de tegenpartij uit te spreken.

Procesadvocaat:
In Nederland zijn meerdere rechtbanken, die vroeger behoorlijk veel verschilden van regels en procedures. Om die reden kon een advocaat maar bij één rechtbank ingeschreven staan. Indien een advocaat een zaak had in een ander arrondissement, moest er een plaatselijke procureur ingeschakeld worden. Dit betrof dan een advocaat die bij de betreffende rechtbank ingeschreven stond. Inmiddels hanteren alle rechtbanken in Nederland dezelfde regels. Elke toegelaten advocaat mag nu bij alle rechtbanken in Nederland procederen. Het gebeurt echter nog steeds dat een advocaat een collega vraagt om hem te vertegenwoordigen bij een rechtbank buiten zijn eigen arrondissement. Deze collega-advocaat wordt tegenwoordig in dat geval procesadvocaat genoemd.

R

Reconventie
Reconventie is een tegeneis. De twee partijen die naar de rechtbank gaan, worden de eiser en de gedaagde genoemd. De eiser is degene die de procedure start. Deze partij heeft een bepaalde eis en wil van de rechter hier een beslissing over. Deze eis wordt ‘eis in conventie’ genoemd. De andere partij is de gedaagde. De gedaagde moet zich voor de rechter verweren en reageren op de eisen van de tegenpartij. De gedaagde kan echter ook een tegeneis stellen. Dit wordt dan ‘eis in reconventie genoemd’.

Rekest
Een schriftelijk verzoek wat naar de rechter wordt gestuurd om een bepaalde voorziening te krijgen. De uitdrukking ‘nul op rekest krijgen’ betekent dan ook dat iemand het verzoek afwijst of er niet op reageert.

Retentierecht
Het recht om goederen niet af te geven indien een klant het openstaande bedrag nog niet heeft betaald. Een schuldeiser kan zich alleen op het retentierecht beroepen als de goederen nog in zijn bezit zijn, bijvoorbeeld omdat een klant een product heeft afgegeven om gerepareerd te worden.

Sommatie
Een schriftelijke aanmaning, waarin wordt medegedeeld dat de schuldenaar binnen een bepaalde termijn moet betalen. Surseance van betaling Uitstel van betaling. Dit kan worden aangevraagd wanneer de schuldenaar niet meer in staat is om zijn schulden te betalen. Het aanvragen van een surseance van betaling kan in sommige gevallen een faillissement tegenhouden.

Tenuitvoerlegging
Deze term staat voor de executie van een vonnis op vermogensbestanddelen van de partij die in het ongelijk is gesteld. Meestal wordt het vonnis dan aan een deurwaarder gestuurd die beslag gaat leggen.

Titel
Vonnis. De uitspraak van de rechter.

Tussenvonnis
Een rechter kan naast een eindvonnis ook een tussenvonnis wijzen. De rechter geeft bij een tussenvonnis aan wat hij van de partijen verwacht, bijvoorbeeld dat zij verdere bewijsstukken in moeten dienen.

Uitvoerbaar bij voorraad
Een uitspraak van de rechter die ‘uitvoerbaar bij voorraad’ is verklaard kan direct ten uitvoer worden gelegd, ook als men nog in hoger beroep kan gaan en de uitslag van het hoger beroep dus nog onbekend is.

Verstek
Dit is de juridische term voor de situatie waarin een gedaagde partij niet verschijnt (mondeling en/of schriftelijk) in een gerechtelijke procedure. Door geen gehoor te geven aan de dagvaarding om op een bepaald moment voor de rechter te verschijnen, brengt dit met zich mee dat de eis die is opgenomen in de dagvaarding door de rechter wordt toegewezen. Dit tenzij de rechter deze eis als ongegrond of onrechtmatig ziet. Verstekvonnis Zo heet het vonnis dat gewezen wordt als de gedaagde partij verstek heeft laten gaan.

Verzet
Een gedaagde partij tegen wie verstek is verleend, heeft de mogelijkheid om tegen de rechtelijke uitspraak in verzet te gaan. Dit betekent dat de oorspronkelijk gedaagde partij, de oorspronkelijk eisende partij moet dagvaarden om zo alsnog het geschil inhoudelijk aan de rechter voor te leggen. De rechter heropent als het ware de zaak.