Het recht van Duitse curatoren om oude betalingen terug te vorderen

|
Auteur:
2 min
Duitse curatoren vorderen in vergelijking met Nederland vaker bedragen terug, die voor de uitspraak van een faillissement in Duitsland door een gefailleerde aan een schuldeiser zijn betaald. Daarbij hebben de Duitse curatoren het voordeel van een zogenoemde “bewijslastomkering”.

Een Duitse curator kan vrij eenvoudig bedragen terugvorderen die voor de datum van het faillissement aan een schuldeiser zijn betaald. Dit instrument heet “Inzolvenzanfechtung” (= aanvechting). Doel is de boedel van de failliete rechtspersoon te vergroten, ten voordele van alle schuldeisers.

Dit kan in Nederland minder eenvoudig dan in Duitsland, gezien de bewijslast die de Nederlandse curatoren in beginsel hebben. Bovendien onderzoeken Nederlandse curatoren over het algemeen slechts de laatste paar jaren voorafgaand aan de datum van het faillissement.

Een Duitse curator heeft de mogelijkheid tot het terugvorderen van bedragen voor verrichte betalingen tot 10 jaar voor het faillissement. Dit is veel ruimer dan de gewone verjaringstermijn (3 jaar) voor de meeste civiele vorderingen in Duitsland. Een schuldeiser dient hier rekening mee te houden, maar het is natuurlijk de vraag wie een voorziening kan aanhouden voor ontvangen bedragen van de laatste 10 jaar!

Duitse curatoren worden nadrukkelijk getraind om zo veel mogelijk onderzoek te doen en waar mogelijk bedragen van schuldeisers terug te vorderen. Natuurlijk dient hiervoor wel aan bepaalde voorwaarden te worden voldaan. Helaas worden die voorwaarden voor de curatoren steeds gunstiger. Naarmate de vordering korter voor datum faillissement is gedaan, worden de voorwaarden strikter. Hieronder vindt u een overzicht van de feiten.

Terugvorderen van betalingen

Betalingen die 3 maanden voor het faillissement zijn voldaan, kan de curator zonder al te strikte voorwaarden terugvragen als de debiteur in serieuze betalingsproblemen verkeerde en deze problemen bij de schuldeiser bekend waren. De schuldeiser wordt al bekend verondersteld met de betalingsproblemen van de debiteur als de vordering niet direct of pas na een sommatie betaald wordt.

Als de betaling langer geleden is, zijn er meer voorwaarden. Was bekend dat debiteur in betalingsmoeilijkheden verkeerde en wist de schuldeiser dat de debiteur de intentie had door betaling andere schuldeisers te benadelen, dan is het voor een periode tot 10 jaar voor faillissement mogelijk om een verrichte betaling terug te vorderen.

Bewijslastomkering

U denkt wellicht dat kennis van zo’n intentie tot benadeling door het ontvangen van een openstaande vordering niet bestaat. Maar ook hiervoor heeft de wetgeving een vereenvoudiging ingebouwd: wanneer uw debiteur uw vordering niet ineens kan voldoen en u vervolgens een sommatie stuurt, heeft u al kennis van een dreigende/aanstaande insolvabiliteit van uw debiteur.

Bovendien wordt aangenomen dat u bekend bent met het feit dat debiteur andere schuldeisers benadeelt door uw vordering wel te betalen en dat de debiteur deze schuldeisers met opzet heeft benadeeld. Hier is dus sprake van de “bewijslastomkering”. De crediteur dient dan te bewijzen dat hij niet bekend was met de betalingsproblemen. Dit bewijs is, zo blijkt uit recente rechtspraak, in veel gevallen haast onmogelijk te leveren.

Schikking

Men hoeft echter niet in paniek te raken als een Duitse curator een betaling terugvordert: er zijn mogelijkheden om hier iets aan te doen. Laat in eerste instantie een Duitse advocaat onderzoeken of de data en motivatie die de Duitse curator noemt, correct zijn. Wanneer de curator terugvordert, bestaan in de meeste gevallen mogelijkheden om met de curator tot een schikking te komen. Dit ook gezien het procesrisico voor de curator om te dagvaarden, als u niet vrijwillig tot betaling van de teruggevorderde bedragen overgaat.

Tot slot is het toch aan te raden om betalingen van debiteuren te accepteren, ook als deze middels een betalingsregeling zijn ontvangen: in de huidige economische situatie van de Europese handel bestaan soms geen andere mogelijkheden om überhaupt de vordering te incasseren en bestaat er ook geen mogelijkheid om het terugvorderingsrecht van de curator te voorkomen.

Het is niet de bedoeling om u met dit artikel bang te maken, maar om u op een in Nederland niet zo bekende juridische kwestie te attenderen zodat u alert bent voor het geval u een dergelijke brief ontvangt van een Duitse curator.

Voor vragen hieromtrent kunt u vanzelfsprekend bij ons terecht.