Incasseren in het buitenland wordt makkelijker

|
Auteur:
2 min

De positie van crediteuren met vorderingen in het buitenland is verbeterd, doordat op 10 januari 2015 de EEX-verordening is herzien. In deze verordening wordt onder meer bepaald welke rechtbank bevoegd is bij grensoverschrijdende handelszaken. De wijzigingen hebben belangrijke gevolgen voor internationale incasso’s en moeten bijdragen aan een snellere afwikkeling van vorderingen en geschillen. Wat betekenen deze wijzigingen voor u als u een geschil heeft met een handelspartner in het buitenland? Wij bespreken de twee belangrijkste wijzigingen.

Incasso buitenland >

Als u een geschil heeft met een handelspartner in het buitenland, kan het voorkomen dat de beide partijen de zaak aanhangig willen maken bij de rechtbank in eigen land. Als een geschil al bij een andere rechter in behandeling is, is er sprake van litispendentie. Volgens de oorspronkelijke verordening moest de eerst aangewezen rechter eerst beoordelen of hij wel of niet bevoegd was om over de zaak te oordelen. Totdat deze beslissing was genomen, kon de andere rechtbank de zaak nog niet inhoudelijk behandelen.

Stel dat u een geschil heeft met een afnemer in Italië en contractueel is vastgesteld dat de Nederlandse rechtbank bevoegd is. Als uw Italiaanse handelspartner bij een geschil de zaak eerder aanhangig zou maken bij het gerecht in Italië, zou behandeling door de bevoegde Nederlandse rechter moeten wachten tot door Italië is besloten of dat land bevoegd is. Om deze reden is litispendentie een veelgebruikt middel om geschilbeslechting in internationale zaken te vertragen.

Onder de nieuwe EEX-verordening heeft niet de eerst aangezochte rechter maar de gekozen rechter voorrang. Dus, als u schriftelijk overeengekomen bent dat de rechterlijke macht in uw land bevoegd is, voorkomt de vernieuwde verordening dat de procesgang verstoord wordt. Uiteraard is het hierin van essentieel belang dat u duidelijke ondubbelzinnige afspraken met uw internationale handelspartner over bevoegde rechtbanken schriftelijk vastlegt. Alleen op deze manier verzekert u zich van een spoedige rechtsgang waardoor u minimale schade ondervindt van het geschil.

Nog belangrijker is de wijziging in de verordening welke de exequaturprocedure afschaft. Stel u voor dat u een geschil heeft met een Franse partij en dat door de Nederlandse rechter een vonnis is uitgesproken waarin de Franse partij tot betaling wordt veroordeeld. Volgens de oorspronkelijke verordening konden gerechtelijke uitspraken alleen uitgevoerd worden nadat de rechter uit het land van uw handelspartner de beslissing erkent en een verklaring van executie geeft. Dit noemt men de exequaturprocedure. Zo zou de Franse rechtbank verschillende formaliteiten moeten vervullen alvorens de Nederlandse uitspraak geëxecuteerd kon worden. Door deze  bureaucratische stappen in de oorspronkelijke verordening, kon de uitvoer van het vonnis ernstig vertraagd worden.

In de herziening is deze bureaucratische stap uit het proces van buitenlandse vonnissen gehaald. Als gevolg hiervan is een verklaring van de rechter uit de aangezochte lidstaat niet meer nodig. Zo kunt u in het vervolg rechtstreeks met een Nederlands vonnis naar een, in het geval van ons voorbeeld, Franse deurwaarder gaan en executie verzoeken zonder dat de Franse rechter de beslissing uitvoerbaar heeft verklaard. Hierbij moet benadrukt worden dat de afschaffing van de exequaturprocedure uitsluitend van toepassing is op gerechtelijke procedures die na 10 januari 2015 zijn opgestart.

De nieuwe verordening brengt ons een stap dichter naar de vereenvoudiging en efficiëntie van geschilbeslechting door gerechten in EU-lidstaten. Uit deze verordening blijkt wederom dat het van groot belang is dat u duidelijke afspraken maakt met uw internationale handelspartner over welke rechtbank bevoegd is. Om optimaal profijt te halen uit deze herziening dient u duidelijke afspraken te maken met uw handelspartners over welk gerecht bevoegd is bij geschilbeslechting.

Wilt u meer weten over wat deze herziening voor u betekent? Onze advocaten adviseren u graag. Neem vrijblijvend contact op met onze advocaten voor advies over vastlegging van bevoegde rechtbanken en internationale procedures.