Incassokosten aan banden gelegd?

|
Auteur:
1 min
De Eerste Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aanvaard, dat op 1 juli 2012 in werking treedt. Aanleiding hiervoor is dat schuldenaren, maar ook schuldeisers, vaak in onzekerheid verkeren over de hoogte van incassokosten. De wetgever wil deze onzekerheid wegnemen door een dwingende staffel voor te schrijven.

Rechters zoeken regelmatig aansluiting bij de staffel uit rapport Voorwerk II. De wet wordt nu echter gewijzigd, zodat een onderscheid wordt gemaakt tussen vorderingen op particulieren (B2C) en ondernemingen (B2B). Ten aanzien van particulieren (‘personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf’) gaat veel veranderen. Partijen kunnen niet meer contractueel afwijken. De vergoeding voor incassokosten wordt straks namelijk berekend als een percentage van het bedrag dat verschuldigd is, met een minimum van € 40,-.

Wanneer het vorderingen tussen ondernemingen betreft, kunnen zij afwijkende afspraken maken over de hoogte van de incassokosten. De hoogte hiervan dienen uiteraard ‘redelijk’ te zijn. De Minister heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel aangegeven, dat 15% incassokosten in de handelspraktijk niet ongebruikelijk is. Ons advies is dan ook om uw algemene voorwaarden op dit punt aan te screenen en zo nodig aan te passen, nu het bedrag aan incassokosten uit de nieuwe wet geen prikkel geeft aan schuldenaren om op tijd te betalen. U kunt deze prikkel bij B2B transacties dus creëren in uw algemene voorwaarden.

Kom met uw klanten 15% incassokosten overeen, zodat daarover geen onduidelijkheid bestaat. Beide partijen weten dan waar ze aan toe zijn. Dát is immers wat de wetgever heeft gewild. De rechter kan deze vordering in beginsel niet matigen, tenzij de incassokosten zo hoog zijn, dat zij in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. Daarvan zal niet snel sprake zijn.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met een van onze advocaten opnemen.