Kredietverzekering in coronatijd

|
Auteur:
4 min

De Nederlandse staat heeft de steun aan kredietverzekeringsmaatschappijen verlengd tot 1 juli tweeduizend eenentwintig. Daarmee is het voor kredietverzekeraars op dit moment nog niet nodig om voor diverse bedrijven de kredietlimieten in te trekken. Als de staatssteun straks is komen te vervallen en limieten worden ingetrokken, bent u daar dan klaar voor?

Gevolg intrekken kredietlimiet

Als uw kredietverzekeraar de limiet op uw klant intrekt dan zijn in principe alle gefactureerde leveringen tot het moment van intrekking verzekerd. Als er wel al een order is geplaatst maar u nog niet heeft geleverd, valt de nog te verrichten (en factureren) levering niet standaard onder de kredietverzekering.

Wanneer u regelmatig zakendoet met de betreffende klant is de intrekking van de kredietlimiet ook geen reden om te stoppen met het aannemen van nieuwe orders. Dit zal met name spelen indien er een zogenaamde duurovereenkomst is ontstaan tussen uw en uw klant. Tenzij u bereid bent om ook na het intrekken van de kredietlimiet door te leveren, is dit een goed moment om na te denken over de gevolgen van een dergelijke intrekking.

Snel beslissen: wel of geen risico's nemen?

Aangezien kredietlimieten van de één op de andere dag kunnen worden ingetrokken, kunt u in een situatie komen dat u heel snel moet beslissen of u wel of niet nog risico’s wenst te nemen. De gevolgen van een keuze onder druk kunnen groot zijn. Vooral indien in de polis is opgenomen dat de kredietverzekering komt te vervallen indien u bij uw klant nog door levert nadat er op eerdere facturen al een grotere betalingsachterstand is dan is toegestaan.

Vooral als u uw klanten wilt behouden is het van belang dat u na het intrekken van een limiet nog enige tijd heeft om een zorgvuldige afweging te maken en om tot nadere afspraken met ofwel de kredietverzekeraar ofwel uw klant te komen. Zo kan bij het intrekken van een limiet contact worden opgenomen met de kredietverzekeraar (of uw verzekeringstussenpersoon) om te onderzoeken of een beperkt krediet niet toch mogelijk is.

Daarnaast kan ook met uw klant worden gezocht naar een alternatief. Deze tijd om naar een oplossing te zoeken heeft u alleen indien in uw krediet verzekeringsvoorwaarden een termijn is opgenomen waarbij u bijvoorbeeld na het intrekken van de limiet nog gedurende 30 dagen kunt leveren alsof er nog een limiet was.

Intrekken kredietlimiet en lopende orders

Bij lopende orders waarvan de levering nog niet heeft plaatsgevonden, heeft u de mogelijkheid om bij het aangaan van de overeenkomst met uw klant af te spreken dat het vervallen van de kredietlimiet een grond kan vormen om de levering pas te laten plaatsvinden nadat vooruitbetaling is ontvangen.

Een andere optie zou zijn om met uw kredietverzekeraar afspraken te maken over de lopende opdrachten. Zo is het soms mogelijk om met de kredietverzekeraar (vooraf) afspraken te maken over dergelijke lopende opdrachten. Clausules over “pending orders” en “binding orders” kunnen hiervoor soelaas bieden.

Indien u een dergelijke clausule met uw kredietverzekeraar bent overeengekomen doet u er verstandig aan te controleren of u in de praktijk ook aan de gestelde voorwaarden voldoet. Zo geldt bij “binding orders” dat er een daadwerkelijke verplichting tot tijdige levering in de overeenkomst met uw klant is opgenomen. In de praktijk blijkt vaak dat contractueel een dergelijke strikte afspraak niet is gemaakt met uw klant en dat als gevolg daarvan de vordering niet onder de kredietverzekering valt.

Nieuwe orders aannemen

Bij duurovereenkomsten is het niet zomaar mogelijk om te stoppen met het aannemen van orders en het uitleveren van goederen. Het is wel mogelijk om met uw klant afspraken te maken over wat er gebeurt in het geval de kredietlimiet op uw klant wordt ingetrokken. Het is verstandig om te controleren of in uw overeenkomst met uw klant is opgenomen dat u in het geval van intrekken van de limiet door uw kredietverzekeraar, niet meer gehouden bent om te leveren op krediet.

Als er (vermoedelijk) geen duurovereenkomst is en u geen contract met uw klant heeft dat voor alle losse bestellingen geldt (een raamovereenkomst),is het verstandig om een raamovereenkomst op te stellen. Daarin wordt dan beschreven wat er tussen u en uw klant is afgesproken bij alle losse orders die daarna worden geplaatst. Een bepaling waarin staat dat u altijd zonder vooraankondiging mag stoppen met het aannemen van nieuwe orders kan in het geval van intrekking van het krediet soelaas bieden.

Borgstelling en kredietverzekering

Als limieten van uw klanten worden ingetrokken, wordt de kans doorgaans ook groter dat u uiteindelijk een aanspraak moet maken op uw kredietverzekering. Een vaak voorkomende voorwaarde voor het mogen leveren op krediet is dat de moedervennootschap van de debiteur borg staat. Als voorwaarde voor de uitkering onder de kredietverzekering geldt dan dat ook deze borg niet tot betaling van uw vordering in staat moet blijken, maar dat uw borg wel (juridisch afdwingbaar) tot betaling kan worden aangesproken.

Het is om die reden van belang om bij het verkrijgen van de borgstelling niet alleen te kijken of uw borg uiteindelijk tot betaling in staat zal zijn, maar vooral ook in hoeverre u uiteindelijk een een rechter kan laten oordelen dat deze borg ook tot betaling gehouden is. Afhankelijk van het land waarin de borg zich bevindt, kan om de uitwinning gemakkelijker te maken ofwel voor de bevoegdheid van de Nederlandse rechtbank worden gekozen ofwel een arbitraal beding in de borgstelling worden opgenomen. Daarmee wordt voorkomen dat u in het land van de borg zou moeten procederen over de vraag of en in hoeverre uw borg kan worden aangesproken.

Conclusie

Het mogelijk intrekken van een kredietlimiet brengt de nodige onzekerheden met zich mee. Om op dat moment problemen te voorkomen is het verstandig om hierover vooraf na te denken. Mochten er onduidelijkheden zijn over uw verplichting om te leveren voor zowel bestaande als nieuwe orders nadat de kredietlimiet is ingetrokken, neemt u dan gerust contact met ons op.

Wij kunnen u adviseren omtrent het risico op het bestaan van een duurovereenkomst. Daarnaast kunnen wij nieuwe (raam)contracten opstellen of uw huidige (raam)contracten beoordelen.

Vanzelfsprekend kunt u ook bij uw verzekeringstussenpersoon meer informatie over het risico van intrekking van limieten ophalen. Als u geen verzekeringstussenpersoon heeft die u verder zou kunnen helpen, kunnen wij u via ons netwerk vanzelfsprekend met diverse partijen in contact brengen. Mocht u uw risico dan nog verder willen beperken, dan kunt u meteen bij uw verzekeringstussenpersoon informeren over de mogelijkheid om Bierens als incassopartij in uw kredietverzekeringspolis op te laten nemen. Een goede kredietverzekeraar zal dat zeker toestaan. Als de vorderingen op uw klanten worden geïncasseerd, hoeft u immers geen aanspraak te maken op uw kredietverzekering.