Terughalen van uw eigendom in faillissement – Wat kost dit?

|
Auteur:
3 min
Ongetwijfeld komt u wel eens in aanraking met de situatie, dat de partij waarmee u zaken doet, onverhoopt failliet gaat. Uiteraard wilt u bij het leveren van uw goederen aan uw klant, dat deze ook daadwerkelijk betaald worden. Wanneer uw afnemer failliet is, gaat u er vanuit dat u uw geleverde goederen zo snel mogelijk retour kunt halen. Dat is immers beter dan geen betaling ontvangen én de goederen ook nog eens kwijtraken.

Goederen in uw branche zijn vaak seizoensgebonden. Het is dus van belang om zo snel mogelijk uw goederen retour te krijgen in verband met een eventuele waardevermindering. Naast het feit dat het retour halen van goederen van uw failliete afnemer lang kan duren, wordt u ook nog eens geconfronteerd met kosten van de curator. Dit kan erg frustrerend zijn. Toch mag de curator een vergoeding in de kosten van u verlangen.

Eigendomsvoorbehoud

Als leverancier van goederen in de fashionbranche kunt u in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud opnemen ten aanzien van de door u geleverde goederen. Dit betekent dat deze pas eigendom worden van uw afnemer, als die daadwerkelijk tot betaling van deze goederen is overgegaan. Voor een geslaagd beroep op uw eigendomsvoorbehoud moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Het eigendomsvoorbehoud moet schriftelijk met uw afnemer zijn overeengekomen.
  2. Indien u uw eigendomsvoorbehoud schriftelijk heeft vastgelegd in uw algemene voorwaarden, is het belangrijk dat de algemene voorwaarden daadwerkelijk overhandigd zijn aan uw contractspartij, voorafgaand aan of tijdens het sluiten van de overeenkomst. Bij voorkeur dient de contractspartij te tekenen voor ontvangst en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.
  3. De door u geleverde goederen moeten te identificeren zijn. Het mag bijvoorbeeld niet verwerkt zijn in of bewerkt zijn tot een nieuw product. Uw artikelen zijn doorgaans waarschijnlijk  voorzien van uw merknaam, zodat dit over het algemeen geen problemen zal opleveren.

Om het onderzoek van de curator te versnellen, adviseren wij u om de curator zo volledig mogelijk te informeren over bovenstaande punten. Stuur onderliggende orders, facturen en eventuele foto’s toe, waaruit blijkt welke goederen (eventueel voorzien van artikelnummers) zijn geleverd. Verzoek de curator daarnaast om uw goederen apart te zetten en af te bakenen, zodat het voor iedereen herkenbaar is dat de goederen aan u toebehoren.

Indien de curator geen medewerking verleent, kunt u een deurwaarder opdracht geven om een proces-verbaal van constatering te laten opmaken, zodat duidelijk wordt welke goederen in de failliete boedel aan u toebehoren.

Boedelbijdrage verplicht?

Uit een uitspraak van de kantonrechter te Haarlem van 15 september 2010 blijkt dat de curator een boedelbijdrage kan verlangen voor het afgeven van de geleverde goederen, indien en voor zover de kosten in het belang van u zijn gemaakt. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt in de aard van de werkzaamheden van de curator:

1 Het is de wettelijke taak van de curator om te onderzoeken welke goederen tot de boedel van de failliet behoren en welke niet. Daaronder vallen ook de werkzaamheden, die toezien op het beoordelen van een eigendomsvoorbehoud van een leverancier. Voor de kosten die daarmee samenhangen, kan de curator dan ook géén boedelbijdrage verlangen.

2 De curator kan wél een boedelbijdrage verlangen voor de kosten die verband houden met het uitleveren of retour geven van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is. Indien de curator de kosten van deze werkzaamheden niet zou doorbelasten, komen deze kosten namelijk voor rekening van alle schuldeisers. Naar het oordeel van de rechters in lagere rechtspraak is het redelijk dat deze kosten om die reden worden verhaald op degene in wiens belang die kosten zijn gemaakt.

Redelijke kosten?

Welk bedrag mag een curator als boedelbijdrage bij u in rekening brengen? In het faillissement van Lekker van der Laan Bekker B.V. heeft de kantonrechter te Haarlem op 15 september 2010 bepaald dat de hoogte van de boedelbijdrage gelijk is aan 4% van de factuurwaarde van de goederen. Overigens staat niet vast dat deze 4% altijd een redelijke bijdrage is. Dat is namelijk per zaak afhankelijk. In het bijzonder moet er worden gekeken naar de omvang van de werkzaamheden die een curator moet gaan verrichten in verband met het uitleveren van de goederen. De kosten die een curator daadwerkelijk heeft moeten maken.

Onze ervaring leert dat curatoren vaak niet om een percentage van de factuurwaarde vragen, maar juist een vast bedrag bij u als crediteur in rekening brengen. Dit bedrag ligt meestal rond de € 300,00.

Conclusie

Wanneer u uw eigendomsvoorbehoud wenst in te roepen tegen de curator van uw failliete afnemer, dan moet u allereerst aantonen dat uw eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig is overeengekomen. Ten tweede dienen uw goederen identificeerbaar te zijn. Tot slot dient u er rekening mee te houden dat de curator een redelijke boedelbijdrage bij u in rekening kan brengen voor het retour geven van uw goederen.

Wij adviseren u om met een kritisch oog naar de hoogte van de gevorderde boedelbijdrage te kijken. Indien u zich afvraagt of u een boedelbijdrage verschuldigd bent en of de hoogte ervan redelijk is, dan doet u er verstandig aan om hierover opheldering te vragen bij de curator.

Indien u vragen heeft over het toevoegen van een eigendomsvoorbehoud aan uw algemene voorwaarden of de geldigheid van uw eigendomsvoorbehoud en de door de curator gevorderde boedelbijdrage, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met ons kantoor. Dit geldt ook voor alle andere vragen over het terughalen van uw goederen. Wij staan u graag bij!