Meerwerk

|
Auteur:
1 min
Een bouwproject loopt vaak anders dan vooraf werd gedacht of was voorzien. In afwijking van hetgeen partijen zijn overeengekomen moet er door de aannemer bijvoorbeeld meerwerk worden verricht. Dit meerwerk is in de praktijk nogal eens een onderwerp van discussie. Reden waarom in dit artikel aandacht wordt besteed aan het wettelijk kader omtrent meerwerk.

Het Burgerlijk Wetboek wijdt slechts één artikel aan meerwerk. Dit artikel bepaalt kort weg dat de aannemer slechts een verhoging van de prijs voor de door de opdrachtgever verlangde toevoegingen of veranderingen kan vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging. Dit betekent dat er op de aannemer een waarschuwingsplicht rust. De aannemer moet de opdrachtgever er steeds op wijzen dat uitvoeren van de gewenste toevoegingen of veranderingen gepaard gaat met een verhoging van de prijs. Slechts wanneer de opdrachtgever de noodzaak van de prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen, behoeft de aannemer niet te waarschuwen. Hierbij speelt de mate van deskundigheid van de opdrachtgever een belangrijke rol. Dit wetsartikel is van dwingend recht, hetgeen betekent dat partijen er niet ten nadele van de opdrachtgever van mogen afwijken.

Hoewel de wet niet eist dat meerwerk expliciet schriftelijk wordt overeengekomen, is het vastleggen van deze extra werkzaamheden wel aan te bevelen. In de praktijk zien wij hieromtrent regelmatig bewijstechnische problemen. De aannemer zal namelijk moeten aantonen dat hij de opdrachtgever heeft gewaarschuwd voor de prijsverhoging van de aanvullende opdracht. Zonder schriftelijke vastlegging van die waarschuwing kan het bewijs zelden worden geleverd.

In de bouw wordt regelmatig gewerkt op basis van de UAV 2012 (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken), de AVA 1992 (Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf) of COVO 2010 (Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant). Indien UAV, AVA of COVO rechtsgeldig van toepassing zijn, gaan deze specifieke voorwaarden voor op de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek. De verplichting voor de aannemer om te waarschuwen, blijft niettemin altijd bestaan.

Wilt u meer weten over de specifieke voorwaarden of over meerwerk in het algemeen, schroom dan niet contact op te nemen met mr. Suzanne van Loon via telefoonnummer +31 (0)413 31 17 77. Zij adviseert u graag verder.