Netherlands Commercial Court: procederen in de Engelse taal

|
Auteur:
2 min
Begin 2016 lieten we weten dat de Netherlands Commercial Court (NCC) per 1 januari 2017 zou starten. Dit is echter niet het geval, ondanks dat dit het streven was van de Rechtspraak. In december 2016 is het wetsvoorstel voor de NCC pas ter consultatie aangeboden. Dit betekent dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis kunnen nemen van het wetsvoorstel en hun ideeën hierover kenbaar mogen maken. Pas na deze fase kan de NCC starten. In mijn blog geef ik een toelichting op de NCC en het bijbehorende wetsvoorstel.

Netherlands Commercial Court

Voor de praktijk zal een internationale handelskamer van de rechtbank in Amsterdam worden opgericht en worden aangeduid als de Netherlands Commercial Court (NCC). De bedoeling is dat internationale handelsgeschillen in de Engelse taal kunnen worden behandeld. Doordat bedrijven steeds meer op internationaal niveau zakendoen, hebben bedrijven steeds meer behoefte aan Engelstalige rechtspraak. Engels is namelijk in de meeste gevallen de voertaal en overeenkomsten en algemene voorwaarden worden vaak in het Engels opgesteld. Ook in onze eigen internationale praktijk merken wij dat de Engelse rechtspraak vele voordelen kan hebben.

Wetsvoorstel NCC

Het wetsvoorstel dat afgelopen december ter consultatie is aangeboden aan het publiek, dient ertoe om procederen in de Engelse taal mogelijk te maken bij complexe internationale handelsgeschillen. Overigens moeten partijen dit onderling wel uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Daarnaast wordt in het wetsvoorstel voorgesteld om het griffierecht in deze zaken te verhogen, om zo de kosten van deze Engelstalige rechtspraak te kunnen dragen.

Is de Nederlandse rechter bevoegd?

Wanneer er geprocedeerd wordt bij een internationaal handelsgeschil, moet er eerst bekeken worden of de Nederlandse rechter bevoegd is om het verzoek te behandelen. Voor de meeste internationale handelsgeschillen zal deze bevoegdheid voortvloeien uit Brussel I Bis-Verordening of uit Haags Forumkeuzeverdrag. Dit geldt ook voor handelsgeschillen die via de NCC worden behandeld. Het wetsvoorstel om de NCC in te voeren wijzigt de vraag of een Nederlandse rechter bevoegd is, niet. Dit valt buiten het bestek van het wetsvoorstel.

NCC versterkt handelspositie van Nederland

Dit wetsvoorstel is vernieuwend, omdat Engelstalige rechtspraak de handelspositie van Nederland (verder) versterkt. Een dergelijke procedure sluit immers aan op de gangbare zakelijke praktijk en bespaart daarmee veel tijd en bovendien aanzienlijke vertaalkosten. Er is dan geen taalbarrière meer wanneer bedrijven bij een Nederlandse rechter in de Engelse taal kunnen procederen. Hierdoor hoeft men niet meer te kiezen voor een internationale arbitrageproces, maar kan men gewoon bij de Nederlandse burgerlijke rechter terecht. Het grote voordeel hiervan is dat deze Nederlandse burgerlijke rechter vaak minder kostbaar is.

Wie kan niet terecht bij NCC?

Dit wetsvoorstel geldt niet voor kantonzaken (dus vorderingen lager dan € 25.000,00 alsmede arbeidsrecht- en huurzaken). Bovendien worden consumenten en kleine ondernemers beschermd indien zij tegen hun uitdrukkelijke wil bij een procedure voor de NCC worden betrokken.

NCC in rechtbank Amsterdam

De rechtspraak kiest er bewust voor om de Engelstalige rechtspraak te beleggen bij één rechtbank en één gerechtshof, namelijk in Amsterdam. Er is gekozen voor Amsterdam, omdat deze stad wordt gezien als financiële hoofdstad van Nederland en bovendien dichtbij luchthaven Schiphol ligt. Daarnaast zijn er in Amsterdam veel hoofdkantoren van internationaal georiënteerde bedrijven gevestigd. Er is zelfs al voorzien in het gebruik van het gerechtsgebouw van het gerechtshof Amsterdam aan het IJdok, dat over moderne (digitale) faciliteiten beschikt. Overigens zullen (gespecialiseerde) rechters vanuit diverse windstreken in Nederland worden ingevlogen om zaken van de NCC te behandelen.

KEI ook van toepassing bij de NCC

De NCC hanteert het Nederlandse burgerlijke procesrecht en zal daarom ook de wijzigingen toepassen die voortkomen uit het programma ‘Kwaliteit En Innovatie’ (KEI). Met dit programma wil de rechtspraak in Nederland aansluiten bij de digitalisering van de samenleving en moeten procedures sneller en eenvoudiger. Ook draagt KEI bij aan het verruimen van de mogelijkheden voor regie door de rechtbank. Deze verbeteringen zullen ook doorgevoerd worden bij de NCC.

NCC in de praktijk

Wij verwachten met dit wetsvoorstel dat Nederland zich onderscheidt van andere landen in Europa en dat bovendien het procederen in de Engelse taal het procederen voor veel van onze klanten gemakkelijker en goedkoper maakt. Wij juichen de komst van het procederen in de Engelse taal daarom ruimhartig toe.