Plausibiliteitstoets meterstanden

|
Auteur:
2 min
De Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ziet erop toe dat naast de energiewetten, zoals de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet, ook de onderlinge voorwaarden tussen marktpartijen nageleefd worden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in zogenaamde Codes. Een van die codes betreft de ‘Informatiecode Elektriciteit en Gas’.

In deze Informatiecode zijn de wettelijke bepalingen met betrekking tot het vastleggen, uitwisselen, gebruiken of bewaren van gegevens in het kader van administratieve ketenprocessen nader uitgewerkt. Hierin worden de rollen en de verantwoordelijkheden van de marktpartijen vastgelegd. De Informatiecode maakt met name de inhoud van de gegevens helder en geeft aan hoe en binnen welke tijdslijnen die gegevens dienen te worden uitgewisseld.

Het voornaamste doel van de Informatiecode Elektriciteit en Gas is om een bijdrage te leveren aan het herstel van het vertrouwen van klanten in de energiemarkt. De marktpartijen kunnen elkaar namelijk op basis van de Informatiecode (en de andere codes) onderling aanspreken op gemaakte afspraken. Daarnaast vormt de Informatiecode een duidelijk kader waaraan de NMa het handelen van de marktpartijen kan toetsen en zij kan handhavend optreden in geval van overtredingen.

De grondslag voor de afspraken neergelegd in de Informatiecode vloeit voort uit artikel 54, eerste lid van de Elektriciteitswet en artikel 22, eerste lid van de Gaswet.

Bij besluit van de Raad van Bestuur van de NMa d.d. 13 september 2011 is de Informatiecode gewijzigd. De Raad is tot dit besluit gekomen nadat in diverse televisieprogramma’s aandacht werd besteed aan klachten van afnemers over incorrecte of niet onderbouwde meterstanden die op facturen stonden vermeld. Naar aanleiding hiervan concludeerde de Raad dat het gebruik van klantbestanden bij mutatieprocessen, zoals een leverancierswitch of een verhuizing, verbeterd moest worden.

De kern van de codewijziging betreft de aanpassing van de wijze van valideren van meterstanden door de netbeheerder. De wijziging houdt in dat voortaan de energieleverancier, nadat deze de meterstanden bij de afnemer heeft opgevraagd en ontvangen, deze meterstanden op plausibiliteit controleert, aan de hand van de bepalingen uit de Meetcode Elektriciteit respectievelijk de Meetvoorwaarden Gas-RNB of andere bij de leverancier beschikbare informatie, vóórdat de meterstanden worden doorgegeven aan de netbeheerder.

Voor zover geoordeeld moet worden dat de door de afnemer aangeleverde meterstanden niet plausibel zijn, dient de leverancier in overleg te treden met de afnemer om ofwel nieuwe meterstanden te verkrijgen of om vast te stellen dat de opgegeven meterstanden alsnog gebruikt kunnen worden. Vervolgens dient de leverancier de netbeheerder te berichten omtrent de meterstanden, waarna de netbeheerder de meterstanden zal valideren en zal opnemen in het Centraal Toegankelijk Meetregister.

Deze wijziging van de Informatiecode heeft er toe geleid dat de energieleveranciers voortaan verplicht zijn om de door de klant aangeleverde meterstanden op plausibiliteit te toetsen. Hierdoor zullen discussies achteraf over het in rekening gebrachte verbruik hopelijk afnemen.

Voor de complete tekst van de Informatiecode Elektriciteit en Gas d.d. 15 januari 2012 verwijs ik u naar de website van de Energiekamer via deze link.