Rechtvaardigheid voor de crediteur!

|
Auteur:
3 min
We hebben inmiddels het 2013.1 beleid op onze website geplaatst. Ook in onze opdrachtbevestigingen staat dat het 2013.1 beleid op de aan ons kantoor toegezonden zaken van toepassing is. Het nieuwe beleid is overzichtelijker dan het oude beleid en op veel onderdelen ook duidelijker. Hieronder heb ik voor u de belangrijkste wijzigingen onder elkaar gezet.

Met betrekking tot vorderingen van Nederlandse crediteuren op Nederlandse debiteuren

1. Hoewel het belangrijkste uitgangspunt voor ons handelen is dat er rechtvaardigheid voor u als crediteur plaatsvindt, is het gezien recente wetswijzigingen geen vanzelfsprekendheid meer dat we de incassokosten voor onze eigen rekening en risico op debiteur kunnen verhalen. Voorwaarde is voortaan dat uw algemene voorwaarden het wel mogelijk moeten maken om de incassokosten op de debiteur te verhalen. Voor zover uw algemene voorwaarden nog niet de juiste bepalingen daartoe bevatten, bieden wij u aan er samen voor te zorgen dat uw voorwaarden op de juiste manier worden aangepast. In de praktijk zal voor de kleinere vorderingen dit geen grote wijzigingen in het kosten bedrag met zich meebrengen. Bij de grotere vorderingen kan het ontbreken van de juiste bepalingen en het niet op correcte wijze ter hand gesteld zijn van de algemene voorwaarden wel behoorlijk van invloed zijn op de kosten die u moet betalen.
2. Indien debiteur minder dan de hoofdsom betaalt, rekenen wij de (ongewijzigde) staffel, maar voortaan tevens ook € 75,00 aan basiskosten.
3. Voorts geven we aan dat we procedures zo veel als mogelijk tegen een vaste prijs zullen afwikkelen.

Met betrekking tot vorderingen op buitenlandse debiteuren

1. De percentages van de staffel zijn hetzelfde gebleven. De categorieën voor wat betreft de hoogte van de vorderingen zijn gelijk getrokken met de staffel van nationaal. Deze wijziging in het beleid heeft daardoor alleen invloed bij vorderingen waarbij minder dan de hoofdsom , maar uiteindelijk meer dan € 12.500,00 wordt betaald.
2. Bij een hoofdsom onder de € 3.000,00 wordt onafhankelijk van het betaalde bedrag voortaan altijd aanvullend € 100,00 aan basiskosten in rekening gebracht. Voorheen was dat alleen het geval als minstens de hoofdsom was voldaan.
3. Bij de gerechtelijke procedures hebben we aangegeven dat deze zoveel als mogelijk tegen een vaste prijs worden verricht.
4. Voorts hebben we aangegeven dat het procesadvies voor een vast bedrag van € 250,00 ex. btw wordt uitgebracht, in plaats van de eerder opgegeven 1 à 2 uren tegen een uurtarief van € 195,00.

Met betrekking tot betwiste vorderingen

Bij betwiste vorderingen is onze bestaande afrekeningmethodiek uiteen gezet te weten dat we vanaf enig moment een uurtarief in rekening brengen en dat we over de periode van vóór het uurtarief alleen kosten in rekening brengen indien er uiteindelijk betaling heeft plaatsgevonden. Deze kosten worden dan berekend volgens het tarief in ons beleid.

Adviespraktijk

We hebben ook een apart onderdeel toegevoegd waaruit blijkt dat we niet alleen incassozaken behandelen, maar dat we ons ook op bepaalde gerechtsgebieden hebben toegelegd waarbij we zoveel als mogelijk zullen werken met vaste bedragen voor het advies. Deze laatste categorie zullen we de komende tijd verder gaan ontwikkelen en uitwerken.

Rechtvaardigheid voor de crediteur!

Tot slot van deze aankondiging van ons vernieuwde beleid maak ik graag van de gelegenheid gebruik om nog even stil te staan bij onze kernwaarden en reden van bestaan. Om iets van onze ‘drive’ en motivatie over te brengen moet u weten dat ik als kind gek was van striphelden als Batman en Superman. Ik wilde net als hun ook over superkrachten beschikken en er waren momenten waarop ik ook echt een superheld was, althans in mijn gedachte. Zo had ik het binnenwerk van mijn fietsbel leeggemaakt en gevuld met Potters Linia dropjes van mijn vader. Als ik dan zo’n ‘pilletje’ pakte, kreeg ik superkrachten en fietste ik zo snel als een raceauto! En als er iemand op school werd gepest, was het de Batman in mij die in moest grijpen.

Met het ouder worden vervaagde de ambitie om ook een superheld te worden, maar het gevoel voor rechtvaardigheid bleef sterk aanwezig. Na mijn afstuderen kon ik dat streven naar gerechtigheid eigenlijk niet in mijn werk kwijt. De meeste rechtsgebieden gaven mij niet het gevoel van rechtvaardigheid. Totdat mijn vader mij een aantal incassozaken liet doen, toen viel alles op zijn plek. Een leverancier dient betaald te worden. Als er niet betaald wordt, is dat onrechtvaardig. Wij kunnen als een soort Batman de leverancier helpen door te zorgen dat er alsnog betaald wordt. Ons nieuwe credo is geboren: ‘Rechtvaardigheid voor de crediteur’.

Wij doen er alles aan om te zorgen dat de debiteur de vordering en de rente en kosten zal betalen. We gaan daarin zelfs zover dat we de incassokosten voor onze eigen rekening op debiteur verhalen, mits uw algemene voorwaarden dit toelaten. In sommige zaken betekent dit voor ons een hoop kosten, maar dat is niet belangrijk. Als er voor onze opdrachtgever maar rechtvaardigheid heeft plaatsgevonden. De debiteur heeft betaald en zij hebben geen kosten gehad. Batman heeft ook vaak klappen gekregen, maar het slachtoffer werd altijd gered en Batman werd er zelfs sterker van. Ook internationaal doen wij onze uiterste best om de kosten op debiteur te verhalen. Wij gaan waar mogelijk door tot rechtvaardigheid voor de crediteur heeft plaatsgevonden.