Veranderingen rechtspraak 2017

|
Auteur:
1 min
Sinds enige tijd staan er een aantal veranderingen op stapel in de rechtspraak. De rechtspraak moet aansluiten bij de digitalisering van de samenleving en procedures moeten vooral sneller en eenvoudiger worden. Dat is het doel van het wetgevingsprogramma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI). Dit beoogt dus een modernisering van de huidige rechtspraak, die nu vooral schriftelijk en soms zelfs per fax verloopt. Vanaf begin 2017 treden de wetsvoorstellen – die inmiddels zijn aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer – gefaseerd in werking.

Digitaal procederen

De belangrijkste wijziging is dat vanaf 2017 in sommige zaken digitaal procederen mogelijk wordt. Het is dan mogelijk om documenten online in te dienen. Zo kan bijvoorbeeld digitaal een civiele of bestuursrechtelijke procedure worden gestart, er kan digitaal verweer worden gevoerd, stukken kunnen digitaal worden ingediend en ingezien, de voortgang van een lopende procedure kan online worden gevolgd en wordt uiteindelijk de uitspraak van de rechter digitaal ontvangen. Hiermee merk ik op dat advocaten digitaal moeten procederen, terwijl particulieren kunnen kiezen of ze digitaal of op papier willen procederen.

Eén basisprocedure burgerlijk recht

Een andere grote verandering is dat de bekende dagvaardings- en verzoekschriftprocedures verdwijnen. Er komt één nieuwe basisprocedure burgerlijk recht voor in de plaats. Deze basisprocedure heeft vaste termijnen en bestaat uit één schriftelijke ronde, een mondelinge behandeling ten overstaan van een rechter en eindigt met een uitspraak. Tijdens de mondelinge behandeling kunnen partijen hun standpunten toelichten, maar bijvoorbeeld ook getuigen (of deskundigen) laten horen door de rechter. Tot slot is een deurwaarder niet altijd meer nodig.

De veranderingen in de praktijk

Het is de verwachting dat deze wetgeving de nodige flexibiliteit van alle betrokken partijen (partijen, advocaten en rechters) gaat vergen. In de praktijk zal moeten blijken hoe de wetgeving daadwerkelijk zal uitpakken. Dat nu eindelijk digitaal geprocedeerd kan worden juicht Bierens Incasso Advocaten van harte toe. Wij werken al jaren volledig digitaal, maar we zijn tot op heden verplicht om schriftelijk met de rechtbanken te communiceren. Als dat straks niet meer nodig is, verwachten wij dat we geschillen sneller en gemakkelijker kunnen afwikkelen.