Versterking positie curator

|
Auteur:
1 min
Het “Wetsvoorstel versterking positie curator” ligt inmiddels bij de tweede kamer. Onderdeel van dit wetsvoorstel is om de curator beter in staat te stellen zijn onderzoekswerkzaamheden te verrichten en daarbij fraude te signaleren. Om de onderzoekswerkzaamheden te kunnen verrichten, rust een verplichting op de failliet verklaarde onderneming om de curator een volledige en ongeschonden administratie ter beschikking te stellen.

Administratie ter beschikking stellen

Het wetsvoorstel ziet niet alleen op een verplichting van de gefailleerde om de administratie te verschaffen aan de curator. Ook derden die beroepsmatig de administratie van de gefailleerde (deels) onder zich hebben, zoals administratiekantoren of aanbieders van administratiepakketten in de cloud, worden verplicht deze administratie op verzoek van de curator ter beschikking te stellen. De wetgever heeft daarbij expliciet opgenomen dat als deze derden niet zijn betaald voor hun diensten, zij geen beroep mogen doen op het retentierecht. De wetgever verwacht dat de inspanning die dienstverleners aan de curatoren moeten leveren over het geheel genomen gering zal zijn.

Onderzoek naar onregelmatigheden

De curator heeft bovendien de verplichting om aan de hand van de administratie onderzoek te doen naar onregelmatigheden en hierover in de verslaglegging te rapporteren. Indien onregelmatigheden worden aangetroffen, wordt daarvan vertrouwelijk melding gedaan aan de rechter-commissaris die toezicht houdt op het werk van de curator. Indien de rechter-commissaris of de curator het nodig acht, doet de curator aangifte van de aangetroffen onregelmatigheden. Te hopen valt dat deze extra inspanningen van curatoren en dienstverleners in (eenvoudige) fraudezaken ook daadwerkelijk tot strafrechtelijke vervolging gaan leiden.