Wanneer u als ondernemer geld uitleent, wilt u graag de zekerheid dat de lening wordt terugbetaald. Om problemen rondom de betaling te voorkomen kunt u een hypotheekrecht vestigen op een registergoed. Dit zijn onroerende zaken zoals grond, gebouwen (een woning of een bedrijfsruimte), maar ook op vliegtuigen. Wanneer de leningnemer niet voldoet aan zijn betalingsverplichting, dan bent u gerechtigd om het object waar hypotheekrecht op rust te verkopen. Hypotheekrecht is een veelgebruikte en sterke vorm van zekerheidsrecht. Vaak wordt het vestigen van een hypotheekrecht afgesproken met een bank, maar ook als ondernemer kunt u een hypotheekrecht vestigen.

Het vestigen van een hypotheekrecht

Een hypotheekrecht kan alleen gevestigd worden op onroerende goederen. Wanneer u een zekerheidsrecht wilt vestigen op niet registergoederen zoals auto’s of inventaris dan kunt u een pandrecht vestigen. Een hypotheekrecht moet worden gevestigd door middel van een notariële akte. Deze notariële akte moet vervolgens in alle openbare registers worden bijgeschreven. Voor het vestigen van hypotheekrecht moet u dus altijd naar de notaris.

Uitwinning verhypothekeerde goederen

Als de andere partij niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, kunt u als hypotheekhouder de verhypothekeerde goederen verkopen. De opbrengst van de uitgewonnen goederen zijn dan volledig voor de hypotheekhouder. Andere schuldeisers kunnen geen aanspraak maken op de opbrengst. Bij een onderhandse verkoop kunnen de goederen niet zomaar worden verkocht als de andere partij in verzuim is. In dat geval moet er toestemming gevraagd worden aan de voorzieningenrechter.

Hypotheekrecht bij een faillissement

Wanneer de leningnemer failliet gaat, kan de hypotheekhouder handelen ‘alsof het faillissement er niet was’. U mag overgaan tot uitwinning van het verhypothekeerde goed. Dit betekent dat u hetgeen waar een hypotheekrecht op is gevestigd mag verkopen. Bovendien hoeft u ook dan de opbrengst niet te delen met de gezamenlijke schuldeisers van de failliete partij.

>> Lees meer: het verschil tussen pandrecht en hypotheekrecht

Meer informatie over hypotheekrecht

Heeft u vragen over het vestigen van hypotheekrecht of wilt u graag meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met ons. Onze advocaten hebben specialistische kennis op het gebied van hypotheekrecht en andere zakelijke zekerheden.