Indien uw handelspartner de afspraken uit het contract niet nakomt, is het mogelijk om het contract te ontbinden. Als u een overeenkomst wilt laten ontbinden, moet u dit via een schriftelijke mededeling aan uw handelspartner laten weten. Hierbij dient u ook aan te geven waarom u het contract wil ontbinden.

Wanneer is ontbinding mogelijk?

Ontbinding is mogelijk bij wanprestatie; als afspraken uit het contract of mondelinge afspraken niet zijn nagekomen. Om een contract te ontbinden, moet er sprake zijn van de volgende twee eisen:

  • Tekortkoming: Er moet een duidelijke tekortkoming zijn. Dat wil zeggen dat afspraken uit het contract niet zijn nagekomen. Wanneer bijvoorbeeld een partij schoenen 1 minuut te laat is geleverd, is het niet redelijk om dat als een tekortkoming te zien.
  • Verzuim: Er moet sprake zijn van verzuim. Hiervoor moet u meestal eerst een ingebrekestelling sturen naar de andere partij. Hierbij biedt u de andere partij een de mogelijkheid om de afspraken uit het contract alsnog binnen een redelijke termijn na te komen. Gebeurt dit nog steeds niet, dan is er sprake van verzuim. In sommige gevallen kan verzuim ook intreden zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is verstuurd. Pas in het stadium van verzuim kan een contract worden ontbonden.

Wat gebeurt er na het ontbinden van een contract?

Na het ontbinden van een overeenkomst bent u verplicht om de gemaakte afspraken ongedaan te maken. Geleverde goederen moeten worden teruggebracht en betaalde facturen moeten worden teruggestort. Wanneer deze ‘ongedaanmaking’ niet mogelijk is, moet er een vergoeding naar waarde terugbetaald worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het leveren van diensten. Het geven van advies kan immers niet ongedaan gemaakt worden. Vaak wordt er gedeeltelijk ontbonden, dan hoeven afspraken niet met terugwerkende kracht te worden teruggedraaid. Dit wordt ook wel temporeel ontbinden genoemd: vanaf het moment dat er wordt ontbonden, hoeft u de afspraken uit het contract niet meer na te komen.

Moet ontbinding via de rechter?

Wilt u vanwege het niet nakomen van afspraken het contract ontbinden? Tussenkomst van de rechter is dan niet altijd nodig. In de meeste gevallen is het echter wel aan te raden om een gerechtelijke procedure te starten om het contract te ontbinden. Hiermee voorkomt u dat de ontbinding niet rechtsgeldig is en dat de andere partij op een later moment hierop terugkomt. Schakel daarom altijd een gespecialiseerde advocaat in wanneer u een contract wilt ontbinden.

Ontbinden en schadevergoeding eisen

Wanneer er sprake is van wanprestatie, kunt in u in veel gevallen ook een schadevergoeding eisen. In dat geval moet u kunnen aantonen dat u schade heeft geleden en dat uw handelspartner hiervoor aansprakelijk is. Ook hierbij is het belangrijk dat de andere partij in verzuim is.