In een agentuurovereenkomst staan afspraken vastgelegd over de samenwerking tussen een handelsagent en een andere partij, ook wel de principaal genoemd. Deze partij geeft de handelsagent de opdracht om te bemiddelen bij het tot stand komen van overeenkomsten. Een handelsagent of vertegenwoordiger wordt vaak ingeschakeld als een bedrijf niet zelf de markt kan bedienen.

Wilt u een agentuurovereenkomst opstellen?

Bij het opstellen van een agentuurovereenkomst moet u er rekening mee houden dat er in de wet diverse bepalingen zijn opgenomen om de positie van de handelsagent te beschermen. Deze bepalingen zijn van “dwingend recht”, dat wil zeggen dat u verplicht bent om deze bepalingen in de agentuurovereenkomst op te nemen. De overige bepalingen in een agentuurovereenkomst zijn altijd maatwerk. Laat uw agentuurovereenkomsten daarom opstellen of controleren door een gespecialiseerde advocaat, zodat uw belangen optimaal worden gewaarborgd.

Welke afspraken legt u vast in een agentuurovereenkomst?

 • De gegevens van beide partijen.
 • De soort overeenkomst die de handelsagent afsluit namens de andere partij.
 • De provisie (beloning) die de handelsagent ontvangt voor het afsluiten van overeenkomsten.
 • De looptijd van de agentuurovereenkomst.
 • Afspraken over het beëindigen van de overeenkomst.
 • Afspraken over exclusiviteit: is de handelsagent als enige gerechtigd om overeenkomsten tot stand te brengen in een bepaald gebied?
 • Concurrentiebeding: hierin kunt u vastleggen dat de handelsagent na het beëindigen van de overeenkomst niet in hetzelfde werkgebied of met dezelfde klanten mag werken.

De opzegging van een agentuurovereenkomst

Wilt u een agentuurovereenkomst beëindigen? Dan heeft u te maken met een opzeggingstermijn. Deze termijn is afhankelijk van het soort contract dat u heeft en of u hierover afspraken heeft gemaakt in het contract.

Wettelijke opzegtermijn
In de volgende situaties geldt de wettelijke opzeggingstermijnen:

 • U heeft een agentuurovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • U heeft een agentuurovereenkomst voor bepaalde tijd met recht op tussentijdse opzegging.
 • U heeft geen afspraken gemaakt in het contract over het opzeggen van de overeenkomst.

De wettelijke opzeggingstermijn is dan als volgt:

 • Een overeenkomst met een looptijd korter dan 3 jaar: 4 maanden opzegtermijn.
 • Een overeenkomst met een looptijd van 3 tot 6 jaar: 5 maanden opzegtermijn.
 • Een overeenkomst die langer dan 6 jaar heeft gelopen: 6 maanden opzegtermijn.

Andere opzegtermijn
Heeft u wel afspraken gemaakt over de opzeggingstermijn van de agentuurovereenkomst? Ook dan moet u aan bepaalde richtlijnen voldoen:

 • Een agentuurovereenkomst van 1 jaar: minimaal 1 maand opzegtermijn.
 • Een agentuurovereenkomst van 2 jaar: minimaal 2 maanden opzegtermijn.
 • Een agentuurovereenkomst van 3 jaar of meer: minimaal 3 maanden opzegtermijn.

Onrechtmatige opzegging: schadevergoeding voor de handelsagent
Zegt de principaal de agentuurovereenkomst op zonder de wettelijke opzegtermijn in acht te nemen? Dan moet de principaal een schadevergoeding betalen aan de handelsagent. In de meeste gevallen moet dan de provisie worden betaald die de handelsagent is misgelopen. Wanneer eigenlijk een opzegtermijn van 2 maanden geldt, moet de handelsagent dus nog voor 2 maanden provisie ontvangen. Om de provisie per maand vast te kunnen stellen, wordt doorgaans gekeken naar de gemiddelde provisie van een heel jaar.

Klantvergoeding bij opzegging agentuurovereenkomst

Wanneer een agentuurovereenkomst is opgezegd, heeft de handelsagent in sommige gevallen recht op een klantvergoeding, ook wel goodwillvergoeding genoemd. In de volgende situaties heeft een handelsagent recht op een vergoeding:

 • De handelsagent heeft nieuwe klanten aangebracht of heeft de overeenkomsten met bestaande klanten aanmerkelijk uitgebreid.
 • De overeenkomsten met deze klanten leveren ook na beëindigen van de agentuurovereenkomst nog aanzienlijke voordelen op voor de principaal.
 • De betaling van deze klantvergoeding moet billijk zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met alle omstandigheden. Wanneer de handelsagent bij toekomstige werkzaamheden nog gebruik blijft maken van de opgebouwde klantenkring, kan dit ervoor zorgen dat de klantvergoeding lager uitvalt.
De hoogte van deze klantvergoeding is maximaal de provisie van 1 jaar. Hiervoor wordt het gemiddelde genomen van ontvangen provisie van de afgelopen 5 jaren.