De Whoa: 7 meest gestelde vragen van leveranciers

|
Auteur:
4 min

Aan de faillissementswet wordt vanaf 2021 een deel toegevoegd, de Whoa: Wet homologatie onderhands akkoord. Deze wet maakt het mogelijk dat noodlijdende bedrijven een crediteurenakkoord kunnen aanbieden aan hun schuldeisers of een specifieke groep schuldeisers. Wanneer het merendeel van de groep met het akkoord instemt, kan het Whoa-akkoord aan de rechter worden voorgelegd.

Als leverancier kunt u aan dit crediteurenakkoord gebonden worden, ook wanneer u hier niet mee akkoord bent gegaan. De Whoa heeft daarom ingrijpende gevolgen voor schuldeisers. Maar welke gevolgen zijn dat precies? Lees hier de meest gestelde vragen van leveranciers over de Whoa-procedure.

1. Mag ik de levering opschorten bij een Whoa-akkoord als er geen afkoelingsperiode is?

Nee, u mag de levering niet opschorten vanwege het aangeboden crediteurenakkoord (of de voorbereiding daarvan). Dit geldt zowel bij een afkoelingsperiode als wanneer er geen sprake is van een afkoelingsperiode.

U mag echter wel opschorten op andere gronden. Bijvoorbeeld omdat uw klant zijn verplichtingen niet nakomt. Of omdat u een “goede grond te vrezen heeft’’ dat uw klant niet zal betalen. Hiervan is overigens niet snel sprake. Het feit dat uw klant een crediteurenakkoord aanbiedt, is dus geen reden om te vrezen dat u niet betaald zult krijgen.

Soms zal van u verlangd kunnen worden dat u de reden van de opschorting kenbaar maakt. Wanneer uw klant vervolgens de verplichtingen alsnog nakomt (bijvoorbeeld betaalt), bent u weer verplicht om door te gaan met leveren.

Levert u op krediet aan uw klant? Dan kunt u vooraf afspreken dat als een bepaald openstaand bedrag (de kredietlimiet) is bereikt, u verdere leveranties mag opschorten. Het bereiken van een maximale kredietruimte kan gezien worden als een andere grond en opschorten mag in dat geval dus wel.

2. Moet ik tijdens de afkoelingsperiode doorleveren aan mijn klant?

Ja, tijdens een afkoelingsperiode bij een Whoa-akkoord moet u als leverancier gewoon blijven doorleveren. De schuldenaar moet hierbij wel voldoende zekerheid stellen voor de leveranties tijdens de afkoelingsperiode. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie of door contante betaling.

U kunt tijdens de afkoelingsperiode ook op andere gronden de overeenkomst met uw klant niet opschorten, ontbinden of opzeggen. Gedurende de afkoelingsperiode geldt namelijk dat verplichtingen die vóór de afkoelingsperiode niet zijn nagekomen, geen verzuim opleveren. En verzuim is nodig om juridische stappen te kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld het ontbinden van een overeenkomst.

Ook hierbij geldt weer dat er voldoende zekerheid moet worden geboden aan u als leverancier. Wanneer dat niet het geval is, dan bent u wel bevoegd om de levering op te schorten of het contract te ontbinden of op te zeggen.

>> Lees meer: Hoe verloopt een Whoa procedure?

3. Kan ik goederen met een eigendomsvoorbehoud terughalen tijdens een afkoelingsperiode?

Nee, wanneer er sprake is van een afkoelingsperiode kunt u goederen die geleverd zijn onder een eigendomsvoorbehoud niet terughalen. De schuldenaar mag deze goederen gewoon verbruiken of verkopen als dit nodig is om de onderneming voort te zetten.

Ook hierbij geldt weer dat uw belangen als leverancier voldoende gewaarborgd moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld door een vervangende zekerheid aan te bieden.

Als er geen sprake is van een afkoelingsperiode, kunt u overigens wél goederen terughalen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd als de schuldenaar zijn verplichtingen niet is nagekomen. De verwachting is echter dat de meeste schuldenaren wel een verzoek voor een afkoelingsperiode zullen indienen. Een Whoa-akkoord wordt namelijk al snel minder makkelijk uit te voeren wanneer leveranciers hun goederen terughalen.

4. Mag ik tijdens een crediteurenakkoord het contract opzeggen of ontbinden?

U mag tijdens een crediteurenakkoord niet uw huidige contract met de schuldenaar opzeggen of ontbinden vanwege dit akkoord. Alleen wanneer er geen afkoelingsperiode is, kan het contract worden opgezegd of ontbonden op andere gronden dan het crediteurenakkoord.

TIP! Volg het Webinar: Help iedereen roept Whoa?!

Meer weten over de nieuwe Whoa wetgeving? Op 15 december gaven wij het webinar 'Help iedereen roept Whoa?!'. Dit webinar kunt u gratis terug kijken. Klik op onderstaande link om toegang te krijgen tot het webinar.

Webinar Whoa terugkijken

5. Kan ik vooraf in mijn contract regelen dat deze eindigt wanneer de schuldenaar een crediteurenakkoord aanbiedt?

Nee dat kan niet. Zoals bij de vorige vraag is aangegeven kunt u het contract niet ontbinden of opzeggen omdat er een Whoa-akkoord wordt aangeboden (of wordt voorbereid). De wet is op dit punt dwingend. Neemt u toch een dergelijk clausule op in uw contract, dan is een dergelijke clausule niet geldig.

6. Kan mijn klant wel de overeenkomst opzeggen of ontbinden onder de Whoa?

Nee, ook uw klant kan niet zomaar de overeenkomst met u opzeggen tijdens een Whoa-procedure. Een Whoa-akkoord is erop gericht dat een noodlijdende onderneming kan blijven bestaan. Bestaande verplichtingen en schulden worden afgekocht. Maar lopende overeenkomsten blijven in principe ook na het crediteurenakkoord bestaan.

Een voorbeeld hiervan is een huurovereenkomst. Wanneer deze huurovereenkomst erg belastend is voor de schuldenaar, dan kan hij een (redelijk) wijzigingsvoorstel aan de verhuurder doen. Stemt de verhuurder hier niet mee in? Dan voorziet de Whoa in de mogelijkheid om aan de rechtbank te vragen of de overeenkomst vroegtijdig beëindigd mag worden.

De rechter kan beëindiging van de overeenkomst uitspreken gelijktijdig met de goedkeuring van het Whoa-akkoord. De schuldeiser heeft dan wel recht op schadevergoeding. Deze schadevergoeding kan worden meegenomen in het crediteurenakkoord. In dat geval krijgt u slechts een percentage van de schadevergoeding vergoedt, net als de andere schuldeisers in het crediteurenakkoord.

U kunt de rechter ook verzoeken om geen toestemming te geven voor de directe opzegging van het contract. De rechter kan ook aan langere opzegtermijn hanteren als dat redelijk is. Wilt u helemaal niet instemmen met een tussentijdse opzegging dan lukt dat anders alleen als het akkoord niet door de rechter wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de schuldenaar niet onvermijdelijk failliet gaat als er geen akkoord komt.

7. Kan ik tijdens een Whoa-procedure beslag leggen op goederen?

In de Whoa is geen bepaling opgenomen die beslaglegging tijdens de akkoordprocedure verbiedt. Het is dus mogelijk om beslag te leggen tijdens een akkoordprocedure. Het is echter maar de vraag of beslaglegging zinvol zal zijn. De rechtbank kan namelijk tijdens de afkoelingsperiode op verzoek van de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige beslagen opheffen. Stel dus dat u beslag heeft gelegd op goederen van de schuldenaar, dan kan deze schuldenaar de rechtbank verzoeken om dit beslag op te heffen.

Meer informatie over de Whoa

Bent u een leverancier en wordt er een Whoa-akkoord aangeboden? Of wilt u graag meer informatie over de Whoa-procedure? Neem dan gerust contact met ons op. Onze advocaten zijn uitgebreid op de hoogte van deze nieuwe wetgeving en geven u altijd een eerlijk en duidelijk advies.