Nieuwe wet incassokosten

|
Auteur:
1 min
Op 13 maart 2012 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aanvaard. Met de nieuwe wet incassokosten is ondermeer geregeld dat de hoogte van de in rekening te brengen buitengerechtelijke incassokosten aan banden zal worden gelegd. Dit wetsvoorstel zal op 1 juli 2012 in werking treden. Het doel van de nieuwe wet incassokosten is vooral de consument beter te beschermen tegen te hoge incassokosten.

Consequenties voor consumenten

Met ingang van 1 juli 2012 wordt voor vorderingen op consumenten de vergoeding voor incassokosten berekend als percentage van het bedrag dat de schuldenaar aan de schuldeiser is verschuldigd met een minimum bedrag van € 40,-. Zo mag bijvoorbeeld niet meer dan € 150,- aan incassokosten worden gevraagd als een rekening van € 1.000,- niet is betaald. De nieuwe wet incassokosten bevat een staffel waarmee exact te berekenen is welk bedrag aan incassokosten kan worden gevorderd. De regeling geldt voor vorderingen ongeacht de hoogte. De vergoeding aan incassokosten is gemaximeerd op € 6.775,- voor vorderingen van € 1.000.000,- en meer. De regeling is van dwingend recht en dit betekent dat hier niet van kan worden afgeweken. De schuldeiser is bovendien verplicht om aan de consument een aanmaning te zenden waarin de consument in de gelegenheid wordt gesteld om de vordering binnen 14 dagen te voldoen zonder verschuldigdheid van incassokosten.

Consequenties voor bedrijven

In de handelspraktijk is dit anders. Bedrijven kunnen onderling afwijkende afspraken maken over de hoogte van de incassokosten. De hoogte van deze incassokosten dient wel redelijk te zijn. De Minister van Veiligheid en Justitie heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel aangegeven, dat een percentage van 15% in de handelspraktijk niet ongebruikelijk is. Bedrijven kunnen er dus voor kiezen om in afwijking van de consumentenstaffel een ander percentage incassokosten overeen te komen. Dit is aan te bevelen, nu met name bij hogere vorderingen het bedrag aan incassokosten uit de consumentenstaffel niet bepaald een prikkel geeft aan debiteuren om tijdig te betalen.

Advies over de nieuwe wet incassokosten

Bij zakelijke transacties is het advies dan ook om een goede check te doen op de inhoud van uw algemene voorwaarden en na te gaan wat er is geregeld over buitengerechtelijke incassokosten. Neem in de bepaling die gaat over incassokosten een percentage op dat u wenselijk en redelijk acht, bij voorkeur 15%. Zorg er vanzelfsprekend voor, dat uw algemene voorwaarden op een goede manier worden gecontracteerd. Maakt u immers geen afwijkende afspraken over de hoogte van de incassokosten, dan zult u waarschijnlijk terugvallen op het bedrag uit de consumentenstaffel, hetgeen niet bepaald zal bijdragen aan verbetering van de betalingsmoraal van uw debiteur.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 311774.