Tijdelijke Wet Betalingsuitstel: waar staan we nu?

|
Auteur:
2 min

Met de Tijdelijke Wet Betalingsuitstel kunnen debiteuren in een gerechtelijke procedure uitstel van betaling vragen. Het doel van de Tijdelijke Wet Betalingsuitstel is om “vermijdbare faillissementen” te voorkomen. Daarmee wordt gedoeld op faillissementen van bedrijven die in de kern levensvatbaar zijn, maar als gevolg van de coronacrisis in de problemen zijn gekomen.

Inmiddels is de Tijdelijke Wet Betalingsuitstel enkele maanden actief. In dit artikel leg ik u uit wat de huidige status is van deze wet en wat de gevolgen zijn in de praktijk.

Waarom de Tijdelijke Wet Betalingsuitstel?

De Tijdelijke Wet Betalingsuitstel is in het leven geroepen om te voorkomen dat ondernemers failliet gaan als gevolg van de overheidsmaatregelen in verband met de coronacrisis. Veel ondernemers worden namelijk hard getroffen door deze maatregelen.

Toch is het aantal faillissementen dat in Nederland wordt uitgesproken, historisch laag. Dat zal in de eerste plaats komen door het financiële steunpakket waarmee de overheid getroffen ondernemers ondersteunt (denk aan de NOW, de TVL en de Tozo). Daarnaast zijn faillissementsrechters terughoudend bij het uitspreken van een faillissement. Zo werd de Tijdelijke Afwijkende Regeling Insolventiezaken Rechtbanken afgekondigd, op grond waarvan de rechter bij een faillissementsaanvraag (mede) dient te kijken naar de huidige pandemie en de daarmee samenhangende (economische) situatie. Ook de Tijdelijke Wet Betalingsuitstel speelt een rol, al is die rol tot nu toe beperkt.

Wat houdt de Tijdelijke Wet Betalingsuitstel in?

Op grond van de Tijdelijke Wet Betalingsuitstel kunnen bedrijven zich verweren tegen een faillissementsaanvraag door een aanhoudingsverzoek te doen. De aanhouding wordt verleend voor maximaal twee maanden, maar deze termijn kan nog wel twee keer met twee maanden worden verlengd. Een bedrijf komt voor aanhouding in aanmerking als het feit dat schulden niet meer betaald kunnen worden, uitsluitend of hoofdzakelijk het gevolg is van de coronacrisis, waardoor het bedrijf haar onderneming niet zoals gebruikelijk heeft kunnen voortzetten. Ook moet er vooruitzicht zijn dat de schulden na de aanhouding wel weer betaald kunnen worden. Zie ook ons artikel: Tijdelijk uitstel van betaling: hoe zit het precies?

De Tijdelijke Wet Betalingsuitstel in de praktijk

Er zijn inmiddels een aantal uitspraken gepubliceerd waarin er beroep werd gedaan op de Tijdelijke Wet Betalingsuitstel. In de meeste gevallen werd het verzoek om aanhouding afgewezen, omdat de financiële problemen niet uitsluitend of hoofdzakelijk te wijten waren aan de coronacrisis. In die gevallen waren er al betalingsproblemen voordat de overheidsmaatregelen werden afgekondigd.

Ook kan een afweging tussen de belangen van de aanvrager van het faillissement en de belangen van het bedrijf meebrengen dat het verzoek om aanhouding moet worden afgewezen. Dat was aan de orde in een zaak waarbij het faillissement werd aangevraagd door een voormalig werkneemster van een kapperszaak, die bij het uitspreken van het faillissement recht zou hebben op betaling van haar achterstallige salaris door het UWV.

Aanhouding werd wel toegestaan in een geval waarbij aannemelijk werd gemaakt dat het bedrijf vóór half maart 2020 (toen de eerste maatregelen werden afgekondigd) voldoende middelen had om haar opeisbare vorderingen te voldoen. De vordering van de aanvrager van het faillissement dateerde kennelijk al van vóór maart 2020. Het feit dat deze vordering eerder niet betaald werd, had te maken met een geschil over de levering van goederen en was niet te wijten aan financiële problemen. Bovendien wist het bedrijf aannemelijk te maken dat de vordering van de schuldeiser binnen twee maanden voldaan zou kunnen worden.

Tot wanneer loopt de Tijdelijke Wet Betalingsuitstel?

De Tijdelijke Wet Betalingsuitstel loopt vooralsnog tot 1 juni 2021. De looptijd van de wet kan steeds met drie maanden worden verlengd.

Meer informatie over de Tijdelijke Wet Betalingsuitstel

Heeft u vragen over de Tijdelijke Wet Betalingsuitstel of wilt u meer informatie over het aanvragen van het faillissement van uw debiteur? Neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee.