Wanneer u goederen heeft geleverd die nog niet zijn betaald, zijn er mogelijkheden om deze goederen terug te halen. Zo kunt u goederen terughalen die geleverd zijn onder eigendomsvoorbehoud. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op het recht van reclame. Houd er echter rekening mee dat wanneer er sprake is van afkoelingsperiode, het (voorlopig) niet mogelijk is om uw goederen op te halen bij het failliete bedrijf.

Eigendomsvoorbehoud

Indien u in uw algemene voorwaarden of in uw contract heeft vastgelegd dat er sprake is van eigendomsvoorbehoud, blijft u als leverancier eigenaar van geleverde goederen totdat uw klant heeft betaald. Ook wanneer er sprake is van een faillissement kunt u het eigendomsvoorbehoud inroepen. In principe kunt u dan de goederen terughalen omdat ze juridisch gezien uw eigendom zijn.

Wanneer u goederen wilt terughalen die geleverd zijn onder eigendomsvoorbehoud, dient u dat kenbaar te maken aan de curator, waarbij u een aantal punten moet kunnen aantonen:

  • De goederen zijn door u geleverd;
  • De goederen zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud;
  • Er is sprake van onbetaalde facturen.

Laat de curator direct weten dat u zich wil beroepen op het eigendomsvoorbehoud. De bijbehorende documenten kunt u eventueel later nog toesturen naar de curator.

Recht van reclame

U kunt ook een beroep doen op het recht van reclame indien uw failliete klant nog niet heeft betaald. Bij het recht van reclame wordt de koopovereenkomst als het ware ontbonden en gaat de eigendom weer terug naar de verkoper. Omdat het recht van reclame wettelijk is geregeld, kan in principe iedere leverancier aanspraak maken op dit recht. Het recht van reclame hoeft dus niet te zijn opgenomen in een contract of in de algemene voorwaarden, zoals bij het eigendomsvoorbehoud. Wanneer u het recht van reclame wilt inroepen, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de curator. De curator moet hierbij een redelijke termijn krijgen om alsnog de openstaande factuur te betalen.

Voorwaarden recht van reclame inroepen

Om het recht van reclame in te roepen moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan:

  • Er moet sprake zijn van verzuim om het recht van reclame te kunnen inroepen. Uw klant kan in verzuim zijn op basis van afspraken uit de algemene voorwaarden of omdat er sprake is van een tekortkoming, zoals het niet betalen van de factuur. Voor deze tekortkoming moet een ingebrekestelling zijn gestuurd, waarin een laatste kans wordt gegeven om de afspraken alsnog na te komen. Pas wanneer dan nog niet wordt betaald, is uw klant in verzuim.
  • De goederen zijn nog niet verwerkt in een ander product.
  • De goederen zijn nog niet doorverkocht aan een derde partij.
  • Het inroepen van het recht van reclame moet binnen zes weken nadat de betalingstermijn is verstreken (wanneer de vordering opeisbaar is) of binnen 60 dagen nadat de koper de goederen geleverd heeft gekregen en deze door hem of een derde is opgeslagen. Na deze termijnen vervalt het recht van reclame.